en en

ECB zverejňuje príručku k záťažovému testu v rámci komplexného hodnotenia

● Príručka obsahuje podrobné informácie o „integrácii“ hodnotenia kvality aktív a záťažového testu.

● Zároveň opisuje spôsob zabezpečenia kvality záťažového testu v záujme dôslednosti procesu hodnotenia.

● Zverejnenie príručky prispieva k transparentnosti komplexného hodnotenia a vierohodnosti celého procesu.

Príručka k záťažovému testu v rámci komplexného hodnotenia [.pdf, 1283.9 kB]

Európska centrálna banka (ECB) dnes zverejnila príručku s podrobnými informáciami o spôsobe, akým začlení výsledky hodnotenia kvality aktív do projekcií záťažového testu. Opisuje tiež postup zabezpečenia kvality záťažového testu, ktorý má zaručiť kvalitu a vierohodnosť jeho výsledkov.

Komplexné hodnotenie predstavuje podrobnú analýzu súvah a odolnosti najväčších bánk a prebieha v rámci príprav ECB na prevzatie jej úloh v oblasti bankového dohľadu v novembri tohto roka.

Komplexné hodnotenie ECB sa od predchádzajúcich záťažových testov na úrovni EÚ líši tým, že pozostáva z dôkladného hodnotenia kvality aktív a jeho výsledky spája s výsledkami záťažového testu. To umožňuje presnejšie posúdiť stav bankových súvah, ako aj úverové riziká a ďalšie riziká v bankových knihách.

„Venujeme pomerne veľa času i úsilia na zabezpečenie dôslednosti tohto procesu,“ uviedol v tejto súvislosti viceprezident ECB Vítor Constâncio. „Vďaka integrácii výsledkov hodnotenia sa zohľadnia aj informácie získané v rámci hodnotenia kvality aktív, čím sa tento proces odlišuje od predchádzajúcich hodnotení. Zverejnenie príručky je zároveň prejavom našej snahy o transparentnosť.“

Účelom krokov na zabezpečenie kvality záťažových testov je získať výsledky, ktoré sú presné, konzistentné a vierohodné. V spolupráci s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi sa uskutočnia rôzne kontroly kvality. ECB závery hodnotenia jednotlivých bánk porovná s výsledkami podobných bánk a uplatní vlastný model záťažového testu zhora nadol. Popri ďalších analýzach a v prípade potreby opätovnom predložení vlastných projekcií v záťažových testoch môžu byť banky požiadané o poskytnutie ďalších podkladov v rámci povinnosti „dodržať alebo vysvetliť“.

„Integrácia“ a následné premietnutie výsledkov hodnotenia kvality aktív do výpočtov v rámci záťažových testov budú prebiehať viacerými spôsobmi. Výsledky analýzy portfólií v rámci hodnotenia kvality aktív sa použijú na určenie východiskového bodu záťažového testu a na jeho účely môžu viesť ku korekcii koncoročnej súvahy za rok 2013. Ak hodnotenie kvality aktív poukáže na nedostatočný objem rezerv banky, táto skutočnosť povedie ku korekcii simulovaných projektovaných strát banky na roky 2014, 2015 a 2016, a to tak v základnom, ako aj v nepriaznivom scenári. Okrem toho ovplyvní aj simulované zisky a straty v rámci jednotlivých scenárov záťažových testov.

Konečné výsledky komplexného hodnotenia budú zverejnené v druhej polovici októbra.

Kontaktným osobami pre médiá sú Uta Harnischfegerová, tel. +49 69 1344 6321, a Ronan Sheridan, tel. +49 69 1344 7416.


Európska centrálna banka
Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu a jazykové služby, Odbor pre medzinárodné vzťahy s médiami

Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main
Tel.: +49 69 1344 7455, Fax: +49 69 1344 7404
Internet: http://www.ecb.europa.eu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.