en en

EIOPA a NBS organizujú konferenciu o osobných dôchodkoch

Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) a Národná banka Slovenska (NBS) organizujú 15. apríla 2014 v Bratislave (Slovensko) medzinárodnú konferenciu venovanú vytvoreniu jednotného trhu pre osobné dôchodky v EÚ.

Podujatie sa organizuje v kontexte prác Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov, ktoré sa začali na žiadosť Európskej komisie. Nadviazali na predbežnú správu EIOPA o obozretnej regulácii a opatreniach na ochranu spotrebiteľa potrebných na vytvorenie jednotného trhu pre osobné dôchodky zverejnenú vo februári 2014.

Vladimír Dvořáček, člen Bankovej rady NBS, povedal: „Pre Národnú banku Slovenska je veľmi dôležité pomáhať pri zvyšovaní primeranosti, udržateľnosti a bezpečnosti dôchodkov. Som rád, že prostredníctvom dnešnej konferencie, ako aj účasťou na tvorení príslušných regulačných opatrení v rámci EIOPA, sa naša inštitúcia aktívne podieľa na tejto významnej politickej diskusii“.

Gabriel Bernardino, predseda EIOPA, uviedol: „Vytvorenie jednotného trhu pre osobné dôchodky v EÚ môže zohrať významnú úlohu pri vyplnení súčasnej „dôchodkovej medzery“, a tým zvýšiť celkovú primeranosť dôchodkov všetkých občanov EÚ. Navyše má potenciál mobilizovať udržateľnejšie dlhodobé investície do hospodárstva EÚ.

Som rád, že sa nám podarilo zostaviť pôsobivý zoznam prednášajúcich zo spotrebiteľských a verejných inštitúcií, z oblasti priemyslu aj z akademických kruhov, ktorí sa zapoja do diskusie o tejto problematike. Kolegom z Národnej banky Slovenska som vďačný za ich aktívnu účasť v tejto diskusii, ako aj za možnosť zorganizovať konferenciu tu v Bratislave“.

Cieľom konferencie je diskutovať o zmenách regulácie, ktoré sú potrebné na cezhraničné poskytovanie osobných dôchodkov, so zameraním sa na väčšiu primeranosť, udržateľnosť a bezpečnosť dôchodkov v Európe. Účastníci sa vyjadria k problémom, ku ktorým patria napríklad potreba informovanosti majiteľov osobných penzijných plánov, poskytovanie kvalitnejších dôchodkov s nižšími nákladmi, či možnosti behaviorálnej ekonomiky ovplyvniť proces regulácie. Diskusia by zároveň mala pomôcť identifikovať spôsoby, ako odstrániť prekážky pri vytváraní jednotného trhu pre osobné dôchodky.

Na ďalšie otázky odpovedia:

Národná banka slovenska
Martina Solčányiová
+421 2 5787 2162
press@nbs.sk

EIOPA
Anzhelika Mayer
+49(0) 69 95 11 19 68
press@eiopa.europa.eu

Poznámka pre redaktorov:

Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) vznikol 1. januára 2011 v súvislosti s reformou štruktúry dohľadu nad finančným sektorom v Európskej únii.

EIOPA je súčasťou Európskeho systému finančného dohľadu, ktorý tvoria tri európske orgány dohľadu, národné orgány dohľadu a Európsky výbor pre systémové riziká. Je to nezávislý poradný orgán Európskej komisie, Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie.

K základným zodpovednostiam EIOPA patrí podpora stability finančného systému, transparentnosti trhov a finančných produktov, ako aj ochrana poistníkov, účastníkov dôchodkového systému a oprávnených osôb.

NBS EIOPA NBS EIOPA NBS EIOPA NBS EIOPA NBS EIOPA

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.