en en

EIOPA oznámila výsledky záťažových testov v sektore poisťovníctva za rok 2016 na úrovni EÚ

 • Načrtávajú obraz o trhu v oblasti životného poistenia v Európe na účely dohľadu s cieľom posúdiť zraniteľnosť a odolnosť voči nepriaznivému vývoju na trhu – nepredstavujú hodnotenie splnenia alebo nesplnenia podmienok
 • Sústreďujú sa na dve hlavné trhové riziká: scenáre „dlhodobo nízky výnos“ (low-for-long-yield) a „dvojitý šok“ (double-hit)
 • Zapojilo sa 236 poisťovní na individuálnom základe z 30 európskych krajín
 • Pred aplikovaním záťažových scenárov boli zapojené poisťovne na agregovanej úrovni primerane kapitalizované
 • Vplyv záťažových scenárov ukazuje, že prostredie nízkych úrokových sadzieb a výrazné prehodnotenie rizikových prémií predstavujú pre európske poisťovne závažný problém
 • Scenár dvojitého šoku by mal negatívny vplyv na súvahy poisťovni vo výške 160 mld. EUR a scenár dlhodobo nízkeho výnosu by mal negatívny vplyv vo výške 100 mld. EUR.
 • Zistené slabé miesta si vyžadujú koordinovanú reakciu dohľadu
 • V prípade ohrozenia podnikateľského modelu EIOPA odporúča, aby vnútroštátne orgány dohľadu zvážili možnosť zrušenia alebo pozastavenia vyplácania dividend

Frankfurt 15. decembra 2016 – Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) dnes informoval o výsledkoch záťažových testov v sektore poisťovníctva za rok 2016 na úrovni EÚ. V rámci tohtoročného testovania sa posudzovala životaschopnosť a odolnosť poisťovní voči dvom možnostiam nepriaznivého vývoja na trhu: scenár prostredia s dlhodobo nízkymi výnosmi a scenár dvojitého šoku.

Scenár dlhodobo nízkych výnosov predstavoval situáciu s pretrvávajúcou dlhoročnou stagnáciou znižujúcou na dlhé obdobie výnosy v celom spektre splatností, zatiaľ čo scenár dvojitého šoku predstavoval náhly nárast rizikových prémií v kombinácii s prostredím s nízkymi výnosmi. Prísnosť parametrov týchto scenárov prevyšuje kapitálovú požiadavku na solventnosť.

V rámci prvého posúdenia citlivosti, ktoré sa uskutočnilo po zavedení regulačného rámca Solventnosť II, zúčastnené poisťovne vypočítavali vplyv týchto nepriaznivých scenárov na ich súvahu k 1. januáru 2016.

Do testovania sa zapojilo 236 poisťovní na individuálnom základe z 30 európskych krajín so 77 %-ným podielom na trhu v rámci príslušného odvetvia (podľa technických rezerv v životnom poistení bez zdravotného poistenia a poistenia Unit-Linked), vrátane stredných a malých poisťovní.

V rámci východiskového stavu (pred záťažovými scenármi) výsledky naznačovali, že poisťovne boli z pohľadu Solventnosti II celkovo primerane kapitalizované s celkovou maržou solventnosti (SCR) na úrovni 196 %. Viac ako 70 % zúčastnených poisťovní dosahovalo krytie SCR nad 160 %. Maržu SCR pod 100 % mali len dve poisťovne, čo predstavuje 0,02 % z celkových aktív vo vzorke. Ak by sa vylúčili všetky opatrenia týkajúce sa dlhodobých záruk (LTG) a dočasné opatrenia, celková marža solventnosti by klesla na 136 % (32 poisťovní pod 100 %, ktoré predstavujú 26 % z celkových aktív). Kvalita vlastných zdrojov bola celkovo vysoká, až 90 % z celkového objemu vlastných zdrojov tvorili neobmedzené vlastné zdroje triedy 1 (Tier I).

Vplyv obidvoch záťažových scenárov má podobný rozsah, pokiaľ ide o zníženie priemerného pomeru aktív k záväzkom, nie je však rovnomerne rozložený medzi poisťovňami alebo národnými trhmi. Zistené rôzne úrovne citlivosti zodpovedali rôznym trhovým charakteristikám a/alebo skladbe súvah.

Dvojitý šok má negatívny vplyv na súvahy poisťovní na úrovni takmer 160 mld. EUR (-28,9 % celkového prebytku aktív nad záväzkami), pričom vyše 40 % vzorky stráca viac ako tretinu prebytku svojich aktív nad záväzkami. Pri absencii opatrení LTG a dočasných opatrení by sa tento vplyv týkal takmer 70 % vzorky.

Dlhodobo nízky výnos by mal za následok zníženie prebytku aktív nad záväzkami na úrovni okolo 100 mld. EUR a 16 % poisťovní vo vzorke by stratilo viac ako tretinu zo svojho prebytku aktív nad záväzkami (pri absencii opatrení LTG a dočasných opatrení by to bolo 25 %).

Tieto výsledky sú kvantifikovaným odhadom citlivosti sektoru poisťovníctva v prostredí nízkych úrokových sadzieb a výrazného prehodnotenia rizikových prémií. Potvrdzujú taktiež, že opatrenia LTG a dočasné opatrenia predstavujú cielený tlmiaci prvok finančnej stability, ktorý môže pôsobiť proticyklicky, je však potrebný obozretný dohľad, aby nedochádzalo k nesprávnemu odhadu rizík v dôsledku zahrnutia opatrení LTG a dočasných opatrení počas dlhšieho obdobia ako naznačujú testované scenáre.

Zistené slabé miesta si vyžadujú reakciu dohľadu. EIOPA vydala odporúčania pre vnútroštátne orgány dohľadu (NSA) s cieľom zabezpečiť koordinovaný postup dohľadu. V rámci týchto postupov orgány dohľadu podľa potreby

 • zabezpečia, aby poisťovne zosúladili svoje interné procesy riadenia rizika s vonkajšími rizikami, ktorým sú vystavené,
 • preskúmajú zohľadnenie správania sa manažmentu a poistníkov v  modeloch poisťovní,
 • preskúmajú doložky o garanciách, ich typológiu a voliteľnosť v nich zahrnutú s cieľom posúdiť, či sa ocenenie technických rezerv môže považovať za primerané a obozretné,
 • budú požadovať zníženie ponúkaných maximálnych garancií alebo neudržateľných podielov na zisku,
 • budú požadovať zrušenie alebo pozastavenie vyplácania dividend v prípade ohrozenia podnikateľského modelu,
 • zabezpečia, aby sa zistené slabé miesta na úrovni sólo poisťovní primerane zohľadnili na úrovni skupiny

EIOPA bude v rámci svojej úlohy koordinátora podporovať vnútroštátne orgány dohľadu a poisťovne pri prijímaní následných opatrení na základe týchto odporúčaní.

Gabriel Bernardino, predseda EIOPA, povedal: Výsledky tohtoročného záťažového testu EIOPA potvrdili existenciu významných výziev pre európsky sektor poisťovníctva, ktoré vyvolalo súčasné makroekonomické prostredie. Záťažový test za rok 2016, ktorý sa uskutočnil prvýkrát od zavedenia regulačného rámca Solventnosť II, poskytol skutočný obraz „vo vysokom rozlíšení“ o slabých miestach v tomto sektore vyžadujúcich si osobitnú pozornosť dohľadu. EIOPA bude pozorne sledovať, ako budú vnútroštátne orgány dohľadu realizovať tieto odporúčania,

aby sa zabezpečila koordinovaná reakcia na situácie, ktoré môžu ohroziť životaschopnosť dohliadaného subjektu a kolektívne aj celého systému.

Správa o výsledkoch záťažového testu poisťovní EIOPA za rok 2016 je dostupná na tejto internetovej stránke: https://eiopa.europa.eu/Pages/Financial-stability-and-crisis-prevention/Stress-test-2016.aspx

Poznámky pre editorov:

Záťažový test sektora poisťovníctva za rok 2016 zahŕňa tri scenáre:

1. Východiskový stav, t.j. ocenenie súvahy pred záťažovými scenármi

2. Scenár dlhodobo nízkych výnosov sa zameral na prostredie s dlhodobo nízkymi výnosmi

3. Scenár dvojitého šoku – bol vypracovaný v spolupráci s Európskym výborom pre systémové riziká (ESRB) – link na internetovú stránku ESRB: https://www.esrb.europa.eu/home/html/index.en.html

Účasť na záťažovom teste na rok 2016

 • 236 poisťovní na individuálnom základe z 30 európskych krajín – zoznam spoločností sa nachádza v Správe o výsledkoch
 • Dosiahol sa 77 %-ný podiel na trhu v rámci príslušného odvetvia (podľa technických rezerv v životnom poistení bez zdravotného poistenia a poistenia Unit-Linked), vrátane stredných a malých poisťovní. Poisťovne vo vzorke majú v držbe aktíva v hodnote 6,3 bilióna EUR, čo je takmer 60 % celkových aktív poisťovní EÚ/EHP. Celkové technické rezervy zúčastnených poisťovní majú hodnotu 5,2 bilióna EUR, čo predstavuje 91 % celkových záväzkov (5,7 bilióna EUR).

Kapitálová požiadavka na solventnosť (SCR) predstavuje ekonomický kapitál, ktorý majú mať zaisťovne a poisťovne v držbe, aby sa zabezpečilo, že s pravdepodobnosťou najmenej 99,5 % budú schopné počas nasledujúcich 12 mesiacov uspokojiť záväzky voči poistníkom, poisteným a oprávneným osobám.

Opatrenia dlhodobej záruky (LTG) predstavujú opatrenia podľa režimu smernice Solventnosť II na zabezpečenie primeraného dohľadu nad produktmi s dlhodobými zárukami.

Prechodné opatrenia predstavujú opatrenia podľa režimu smernice Solventnosť II na zabezpečenie zmiernenia okamžitého vplyvu nových pravidiel tak, aby napríklad veľký nárast technických rezerv alebo kapitálových požiadaviek bolo možné zavádzať postupne, čo by poisťovniam umožnilo financovať ich postupne, a nie naraz.

Technické rezervy predstavujú hodnotu vypočítanú podľa určenej metodiky, ktorá je potrebná na uspokojenie záväzkov voči poistníkom, poisteným a oprávneným osobám.

Investičné (Unit linked) poistenie sú zmluvy, pri ktorých investičné riziko nesie poistený/majiteľ podielových jednotiek. Existujú však aj produkty, pri ktorých sa poskytuje finančná garancia.

Neobmedzené vlastné zdroje trieda 1 (Tier 1) je kategória použiteľných vlastných zdrojov s najvyššou schopnosťou absorbovať straty. Akceptovateľnosť týchto zdrojov na krytie SCR a minimálnych kapitálových požiadaviek na solventnosť (MCR) nie je obmedzená žiadnym limitom.

Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) bol založený 1. januára 2011 v dôsledku reforiem štruktúry dohľadu nad finančným sektorom v Európskej únii.

EIOPA je súčasťou Európskeho systému dohľadu nad finančným trhom, ktorý tvoria tri európske orgány dohľadu, vnútroštátne orgány dohľadu a Európsky výbor pre systémové riziká. Je to nezávislý poradný orgán Európskej komisie, Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie.

Medzi základné zodpovednosti EIOPA patrí podpora stability finančného systému, transparentnosti trhov a finančných produktov, ako aj ochrana poistníkov, účastníkov dôchodkového systému a oprávnených osôb.


Zdroj: EIOPA

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.