en en

EIOPA spúšťa druhý záťažový test zamestnaneckého dôchodkového poistenia v Európskej únii

Kontakt: Jerneja Orthmayr
Tel.: +49(0)69951119350
press@eiopa.europa.eu

  • Každé dva roky sa skúmajú riziká a slabé miesta európskeho sektora zamestnaneckého dôchodkového poistenia.
  • Dôraz sa kladie na odolnosť inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia (IORP) voči scenáru dvojitého šoku a na posúdenie vplyvu na reálne hospodárstvo a finančné trhy.

Frankfurt, 18. mája 2017 – Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) dnes začal záťažové testy inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia v celej EÚ. Záťažové testy EIOPA poskytujú prehľad o rizikách a slabých miestach európskeho sektora dôchodkového poistenia zamestnancov. Ide o druhú sériu testov v tomto sektore, ktoré vykonáva EIOPA. Do úvahy sa berie vplyv makrofinančného vývoja od prvého záťažového testu realizovaného v roku 2015.

Cieľom je posúdiť pomocou bežných metodík odolnosť európskeho sektora dôchodkového poistenia zamestnancov voči nepriaznivému vývoju na trhu. V rámci testov sa uskutoční aj analýza, ktorá bude skúmať, ako inštitúcie zamestnaneckého dôchodkového poistenia prenášajú šoky vyplývajúce z nepriaznivého vývoja na trhu do reálnej ekonomiky a na finančné trhy.

Záťažový scenár, označovaný ako scenár „dvojitého šoku“, bol vyvinutý v spolupráci s Európskym výborom pre systémové riziká (ESRB). Scenár testuje vplyv poklesu bezrizikových úrokových sadzieb v kombinácii s poklesom cien aktív držaných inštitúciami zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia.

Testy v rámci dôchodkového poistenia zamestnancov zahŕňajú dávkovo definované, hybridné, ako aj príspevkovo definované dôchodkové systémy a uskutočnia sa vo všetkých krajinách EHP s významným podielom inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia, ktorých aktíva prekračujú 500 miliónov EUR. Cieľom EIOPA je dosiahnuť mieru pokrytia inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia najmenej vo výške 50 % aktív tohto sektora na krajinu. Zúčastnené inštitúcie zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia majú túto sériu testov ukončiť do 13. júla 2017.

EIOPA bude pravidelne uverejňovať otázky a odpovede, v ktorých bude reagovať na prípadné nejasnosti zúčastnených inštitúcií. Zverejnenie výsledkov záťažového testu dôchodkového poistenia zamestnancov v agregovanej forme sa plánuje do konca roka 2017.

Gabriel Bernardino, predseda EIOPA, povedal: „Druhý záťažový test zamestnaneckého dôchodkového poistenia analyzuje vplyv dlhodobo nepriaznivých trhových podmienok na prispievajúce spoločnosti, členov a poberateľov dávok, ako aj na finančné trhy prostredníctvom investičného správania dôchodkových fondov, pričom sa bude klásť dôraz na sekundárne účinky na reálne hospodárstvo a finančnú stabilitu. Záťažový test zároveň poskytne aktuálne informácie o slabých miestach sektora zamestnaneckého dôchodkového poistenia a možných dôsledkoch pre stabilitu širšieho finančného systému a európskeho hospodárstva“.

Poznámky pre editorov:

IORP je inštitúcia zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia, ktorej úlohou je zaistiť dôchodkové dávky v nadväznosti na zamestnaneckú činnosť na základe dohody alebo zmluvy.

Dávkovo definovaný dôchodkový systém je dôchodkový plán, ktorý garantuje konkrétnu výšku dôchodkových dávok pre každého účastníka systému.

Príspevkovo definovaný dôchodkový systém je dôchodkový plán, do ktorého prispieva primárne účastník systému, pričom zamestnávateľ poskytuje príspevok v rovnakej výške.

Hybridný dôchodkový systém obsahuje prvky oboch predchádzajúcich dôchodkových plánov.

Záťažový test zamestnaneckého dôchodkového poistenia EIOPA – EIOPA v spolupráci s Európskym výborom pre systémové riziká (ESRB) iniciuje a koordinuje európsky záťažový test inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia. V nariadení, ktorým sa zriaďuje EIOPA, sa rozlišujú dva možné ciele takýchto záťažových testov. Posudzuje sa:

(1) odolnosť IORP voči nepriaznivému vývoju na trhu

(2) potenciál rastu systémového rizika, ktorému môžu byť vystavené finančné inštitúcie, v stresových situáciách.

Prvý záťažový test zamestnaneckého dôchodkového poistenia EIOPA – EIOPA vykonala svoj prvý záťažový test inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia v roku 2015. Pri porovnaní aktív a pasív dávkovo definovaných a hybridných inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia agregované výsledky poukázali na významné nedostatky pred aj po záťaži. Tieto nedostatky by museli byť vykryté následnými príspevkami prispievajúcich spoločností alebo znižovaním dávok, či budúcimi investičnými výnosmi prekračujúcimi bezrizikové úrokové sadzby, ktoré sa použijú na ocenenie spoločnej bilancie, prípadne národnej bilancie. Výsledky satelitného modulu pre príspevkovo definované dôchodkové systémy ukázali, že starších členov dôchodkového plánu, ktorí majú blízko do dôchodku, môže viac zasiahnuť okamžitý pokles cien aktív, kým mladších členov viac ohrozujú scenáre s nízkymi výnosmi.

Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) bol zriadený 1. januára 2011 v dôsledku reforiem štruktúry dohľadu nad finančným sektorom v Európskej únii.

EIOPA je súčasťou európskeho systému finančného dohľadu pozostávajúceho z troch európskych orgánov dohľadu, vnútroštátnych orgánov dohľadu a Európskeho výboru pre systémové riziká. Je to nezávislý poradný orgán Európskej komisie, Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie.

Základné zodpovednosti orgánu EIOPA sú podpora stability finančného systému, transparentnosti trhov a finančných produktov, ako aj ochrana poistencov, účastníkov dôchodkového systému a  poberateľov dávok.

Zdroj: EIOPA

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.