en en

EIOPA vyhlasuje výberové konanie na výber členov do svojich skupín zainteresovaných strán

Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) vyhlasuje výzvu na vyjadrenie záujmu týkajúcu sa vytvorenia skupín zainteresovaných strán orgánu EIOPA, Skupiny zainteresovaných strán v poisťovníctve a zaisťovníctve (IRSG)Skupiny zainteresovaných strán v dôchodkovom poistení zamestnancov (OPSG), z dôvodu uplynutia ich mandátov začiatkom budúceho roka.

Skupiny zainteresovaných strán sú vytvorené podľa článku 37 nariadenia o orgáne EIOPA, aby sa uľahčili konzultácie so zainteresovanými stranami v oblastiach významných pre plnenie úloh orgánu EIOPA. Ich členovia vykonávajú funkciu počas obdobia 2,5 roka s možnosťou jedného obnovenia mandátu. Viac informácií o činnostiach skupín zainteresovaných strán sa nachádza na tejto stránke: https://eiopa.europa.eu/about-eiopa/organisation/stakeholder-groups

Členovia skupín IRSG a OPSG (celkovo 30 v každej skupine) sú jednotlivci menovaní tak, aby predstavovali vyvážené zastúpenie v týchto kategóriách:

V prípade IRSG – poisťovne, zaisťovne, sprostredkovatelia poistenia pôsobiaci v Únii, zástupcovia ich zamestnancov, spotrebitelia, používatelia poisťovacích a zaisťovacích služieb, zástupcovia malých a stredných podnikov (MSP) a zástupcovia príslušných profesijných združení.

V prípade OPSG – inštitúcie zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia pôsobiace v Únii, zástupcovia zamestnancov, účastníkov dôchodkového systému, MSP a príslušných profesijných združení.

Najmenej piati členovia v každej skupine budú nezávislí renomovaní akademickí pracovníci.

Skupiny zainteresovaných strán orgánu EIOPA sa stretávajú aspoň štyrikrát ročne vo Frankfurte. Piatykrát sa obe skupiny spolu stretnú na zasadnutí s radou orgánov dohľadu EIOPA.

EIOPA pokrýva náklady na ubytovanie a cestovné pre tieto kategórie: spotrebitelia, akademici, oprávnené osoby, zástupcovia zamestnancov/odborových zväzov a používatelia finančných služieb. Ostatní členovia skupín zainteresovaných strán môžu využiť zvýhodnené ceny ubytovania v niektorých hoteloch vo Frankfurte.

Orgán EIOPA očakáva ukončenie výberového procesu vo februári 2016. Prvé zasadnutia skupín zainteresovaných strán v novom zložení sú naplánované na 26. apríla 2016 (IRSG) a 28. apríla 2016 (OPSG).

Výzvy na vyjadrenie záujmu a dokumenty pre uchádzačov (len v angličtine) sa nachádzajú na webovom sídle orgánu EIOPA.

EIOPA sa snaží zabezpečiť vo svojich skupinách zainteresovaných strán primeranú zemepisnú a rodovú rovnováhu.

Lehota na prihlásenie je 8. november 2015.

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.