en en

EIOPA zverejnila výsledky stresového testovania v poistnom sektore

Dňa 4. júla 2011 zverejnil Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (European Insurance and Occupational Pensions Authority – EIOPA) oficiálne výsledky stresového testovania. V nadväznosti na zverejnené výsledky Národná banka Slovenska (NBS) informuje:

  • Cieľom stresového testovania je vyhodnotiť odolnosť poistného sektora Európskej únie (EÚ) na málo pravdepodobné, no stále možné negatívne makroekonomické a živelné scenáre (stresové scenáre). Stresové testovanie je zaužívaný nástroj, pomocou ktorého sa dopĺňajú poznatky o jednotlivých inštitúciách, ktoré sa týkajú ich rizikového profilu a citlivosti na jednotlivé typy rizík, respektíve na možné smerovanie hospodárstva, ako aj finančných trhov. Dané stresové scenáre sú teda len teoretické, pričom v danom období nehovoria o predikcii vývoja na finančných trhoch alebo v hospodárstve.
    Stresové testovanie ku koncu roka 2010 sa týkalo 58 poisťovacích skupín a 71 individuálnych poisťovní, ktoré nie sú členmi poisťovacích skupín so sídlom v EÚ, EEA a Švajčiarsku. Podiel týchto poisťovní a skupín presahuje 50 % predpísaného poistného v životnom aj neživotnom poistení v každej z krajín EÚ.
  • Pri stresovom testovaní kládla EIOPA dôraz na dodržanie konzistentnosti odhadov pre všetky zúčastnené poisťovne a poisťovacie skupiny. Podobne dbala na to, aby sa zabezpečil konzistentný pohľad na rizikovosť jednotlivých poisťovní. Z toho dôvodu v rámci stresového testovania EIOPA vyhodnocovala schopnosť poisťovní udržať kapitálovú primeranosť nad hranicou minimálnych kapitálových požiadaviek (MCR) podľa Solventnosti II. Výsledky testovania sa teda vyhodnocovali na základe regulácie, ktorá nadobudne platnosť až v budúcnosti.
  • Poisťovne pod dohľadom NBS neboli priamo zahrnuté do stresového testovania. Testovania sa zúčastnili iba poisťovacie skupiny, ktorých dcérskymi spoločnosťami sú aj vybrané slovenské poisťovne, pričom dopad stresových scenárov sa počítal z agregovaných údajov.
  • Stresové testovanie slovenských poisťovní uskutočňuje pravidelne aj NBS v rámci stresového testovania slovenského finančného sektora. Testuje pri tom odolnosť jednotlivých finančných inštitúcií na negatívne makroekonomické scenáre. Posledné stresové testovanie prebehlo k 31. decembru 2010.
    Výsledky stresového testovania ukázali na pomerne výraznú odolnosť poistného sektora voči nepriaznivým makroekonomickým scenárom. Podrobné výsledky a metodika stresových testov NBS sú dostupné na internete v rámci publikácie Analýza slovenského finančného sektora za rok 2010: https://nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad/ORM/Analyzy/AnalyzaSFS2010.pdf

Bližšie informácie k stresovému testovaniu nájdete aj na stránke EIOPA:

https://eiopa.europa.eu/press-room/press-releases/index.html

oddelenie tlačové a edičné

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.