en en

ESMA hľadá kandidátov pre svoju skupinu zainteresovaných strán

Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) hľadá kandidátov, ktorí by ako členovia jeho Skupiny zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov (SMSG) reprezentovali záujmy najrôznejších účastníkov finančných trhov.

Skupina SMSG pomáha uľahčovať konzultácie medzi ESMA, jeho radou orgánov dohľadu a zainteresovanými stranami v oblastiach pôsobnosti ESMA a poskytuje odborné poradenstvo v otázkach vývoja jeho politík. Zainteresované strany tak môžu prispievať k formulovaniu politík od samého začiatku tohto procesu.

Úspešní kandidáti svoje úlohy prevezmú od júla 2016.

Steven Maijoor, predseda ESMA, povedal:

„Skupina SMSG zohráva kľúčovú úlohu pri poskytovaní odporúčaní orgánu ESMA a jeho rade v oblasti ich aktivít z pohľadu najrozličnejších zainteresovaných strán finančných trhov, čím významne prispieva k rozvoju politiky finančných trhov. Hľadáme čo najširšie možné zastúpenie zainteresovaných strán z hľadiska ich segmentu, pohlavia a zemepisného pôvodu a všetkých vyzývame, aby sa zúčastnili výberového konania.“

Skupina SMSG bola zriadená na základe článku 37 nariadenia o ESMA a skladá sa z 30 členov, ktorí zastupujú spotrebiteľov, používateľov finančných služieb, účastníkov finančných trhov, akademických pracovníkov, zamestnancov vo finančnom sektore a malé a stredné podniky.

Skupina zasadá najmenej štyrikrát do roka a dvakrát s radou orgánov dohľadu orgánu ESMA.

Každý člen SMSG je menovaný na funkčné obdobie dva a pol roka a v skupine môže pôsobiť dve po sebe nasledujúce obdobia.

Proces podania prihlášky

Výzva na predloženie ponuky na členstvo v SMSG je platná pre zástupcov zainteresovaných strán z Európskej únie a EHP. Termín na predkladanie žiadostí je 29. január 2016.

Príslušné podklady k žiadosti sú dostupné na týchto stránkach:

Výzva na predloženie ponuky

Prihláška

K prihláške je potrebné pripojiť životopis, prednostne vo formáte Europass. Kandidáti by mali predložiť tiež motivačný list, v ktorom jasne uvedú dôvody podania svojej žiadosti.

Výberový proces

Podrobnosti o výberovom procese sú k dispozícii v rámci Výzvy na predloženie ponuky.

Očakáva sa, že rada orgánov dohľadu orgánu ESMA prijme konečné rozhodnutie o zložení skupiny SMSG v máji 2016.

Poznámky pre vydavateľov

1. ESMA je nezávislý orgán EÚ, ktorý bol zriadený 1. januára 2011 a úzko spolupracuje s ostatnými Európskymi orgánmi dohľadu zodpovednými za oblasti bankovníctva (EBA) a poisťovníctva a dôchodkového poistenia (EIOPA), ako aj s Európskym výborom pre systémové riziká (ESRB).

2. Poslaním orgánu ESMA je zvyšovať ochranu investorov a podporovať stabilitu a riadne fungovanie finančných trhov v Európskej únii (EÚ). Orgán ESMA ako nezávislá inštitúcia dosahuje tento cieľ pomocou jednotného súboru pravidiel platných pre finančné trhy EÚ a zabezpečovaním ich konzistentného uplatňovania v celej EÚ. ESMA prispieva k regulácii podnikov finančných služieb s celoeurópskou pôsobnosťou prostredníctvom priameho dohľadu alebo prostredníctvom aktívnej koordinácie činností vnútroštátnych orgánov dohľadu.

Ďalšie informácie:

David Cliffe
zastupujúci vedúci
oddelenie pre korporátne záležitosti
tel.: +33 (0)1 58 36 43 24
mobil: +33 6 42 48 29 06
e-mail: press@esma.europa.eu

Zdroj: ESMA

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.