en en

ESMA: investičné poradenstvo pre klientov pri kúpe alebo predaji cenných papierov nemá závažnejšie nedostatky

Spoločná dohľadová aktivita (Common Supervisory Action), ktorú koordinoval Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA), bola spustená vo februári 2020 a zapojilo sa do nej celkovo 26 orgánov dohľadu v EÚ a EHS vrátane Národnej banky Slovenska. NBS preverovala niekoľko vybraných bánk.

Spoločná dohľadová aktivita preverovala investičné poradenstvo, ktoré poskytujú finančné inštitúcie klientovi. Vzorkou bolo 206 spoločností: banky, obchodníci s cennými papiermi a správcovské spoločnosti.

Najdôležitejšie oblasti, ktoré dohľadová aktivita preverila:

  • Získavanie informácií od klientov s ohľadom na klientove znalosti a skúsenosti, finančnú situáciu a investičné ciele
  • Opatrenia, ktoré sú potrebné na porozumenie investičným produktom (Product governance)
  • Opatrenia, ktoré sú potrebné na zabezpečenie vhodnosti investície
  • Náklady a zložitosť (komplexnosť) rovnocenných produktov
  • Náklady a prínosy, ktoré sú spojené so zámenou investícií
  • Správa o vhodnosti

Aké boli zistené nedostatky?

  • nedostatočné posudzovanie nákladov a benefitov, ktoré súvisia so zámenou investícií,
  • príliš formálny obsah správy o vhodnosti pri poskytovaní investičného poradenstva, ktorá nedostatočne zohľadňuje osobné charakteristiky klienta

Ďalšie kroky

V rokoch 2021/2022 plánuje ESMA na základe výsledkov tejto dohľadovej aktivity aktualizovať usmernenia, ktoré sa týkajú posudzovania vhodnosti a  zvažuje doplnenie usmernení o dobré a zlé praktiky (good and poor practices), ktoré jednotliví regulátori identifikovali.

(Bližšie informácie o najdôležitejších zisteniach ESMA nájdete na https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-43-2748_public_statement_on_2020_csa_on_suitability.pdf)

Národná banka Slovenska venuje dlhodobú pozornosť najmä obsahu a spôsobu používania investičných dotazníkov, ktoré slúžia ako hlavný nástroj získavania informácií o klientovi. Zbieranie a posudzovanie relevantných informácií o klientovi, aby zabezpečili či už primeranosť (primeranosť úrovne znalosti a skúsenosti) alebo vhodnosť konkrétneho finančného nástroja pre potreby a charakteristiky klienta, považuje Národná banka Slovenska za kľúčové pre zabezpečenie dostatočnej ochrany investorov.

Viac o spoločných dohľadových aktivitách ESMA

ESMA každoročne organizuje spoločné dohľadové aktivity (CSA) v spolupráci s národnými orgánmi dohľadu. Ich cieľom je navzájom sa podeliť o praktické skúsenosti, podpora konzistentnej implementácie európskej regulácie, podpora vzájomnej spolupráce či prispievanie k väčšiemu zbližovaniu dohľadových praktík. Národná banka Slovenska sa na týchto aktivitách pravidelne zúčastňuje.

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.