en en

ESMA súhlasí so zákazom binárnych opcií a obmedzením finančných rozdielových (CFD) s cieľom ochrániť retailových investorov

Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) prijal opatrenia týkajúce sa poskytovania finančných rozdielových zmlúv o rozdiele (CFD) a binárnych opcií retailovým investorom v Európskej únii (EÚ). Prijaté opatrenia zahŕňajú:

1. binárne (digitálne) opcie – zákaz uvádzania na trh, distribúcie alebo predaja binárnych opcií retailovým investorom, a

2. finančné rozdielové zmluvy– obmedzenie uvádzania na trh, distribúcie alebo predaja CFD retailovým investorom. Toto obmedzenie pozostáva z: limitov pákového efektu pri otváraní pozícií, pravidla uzatvorenia pri určitej marži na základe účtu, ochrany pred záporným zostatkom na účte, prevencie používania stimulov zo strany poskytovateľa CFD, ako aj upozornenia na riziká špecifické pre spoločnosti prezentované štandardizovaným spôsobom.

V súlade s nariadením MiFIR môže ESMA zaviesť len dočasné intervenčné opatrenia v dĺžke trvania troch mesiacov. Pred uplynutím lehoty troch mesiacov ESMA zváži potrebu predĺžiť platnosť intervenčných opatrení o ďalšie tri mesiace.

Vážne obavy týkajúce sa ochrany investorov

ESMA spolu s vnútroštátnymi príslušnými orgánmi dospel k záveru, že v súvislosti s CFD a binárnymi opciami ponúkanými retailovým investorom existujú vážne obavy týkajúce sa ich ochrany. Je to v dôsledku ich komplexnosti a nedostatku transparentnosti, konkrétnych vlastností CFD (nadmerného pákového efektu) a binárnych opcií (štrukturálny očakávaný záporný výnos a konflikt záujmov medzi poskytovateľmi a ich klientmi), nerovnosti medzi očakávanými výnosmi a rizikom straty, ako aj problémov súvisiacich s ich umiestňovaním na trh a distribúciou.

Z analýz vnútroštátnych príslušných orgánov týkajúcich sa obchodovania s CFD v rámci rôznych jurisdikcií EÚ vyplýva, že 74 – 89 % retailových účtov zvyčajne stratí peniaze z investícií, pričom priemerné straty na klienta sa pohybujú v rozmedzí od 1 600 EUR do 29 000 EUR. Z analýz vnútroštátnych príslušných orgánov týkajúcich sa digitálnych opcií takisto vyplynulo, že dochádzalo k stálym stratám na účtoch retailových investorov. Tieto opatrenia prijala Rada orgánov dohľadu ESMA 23. marca 2018.

Predseda Steven Mailoor uviedol:

„Pomocou prijatých opatrení, ktoré dnes orgán ESMA oznámil, sa zabezpečí väčšia ochrana investorov v celej EÚ, a to prostredníctvom zaistenia spoločnej minimálnej miery ochrany retailových investorov. Novými opatreniami týkajúcimi sa finančných rozdielových zmlúv sa po prvý raz zabezpečí, že investori nemôžu stratiť viac peňazí ako vložili, obmedzí sa používanie pákového efektu a stimulov a zabezpečí upozornenie na riziká pre investorov. Pokiaľ ide o binárne opcie, tento zákaz je nevyhnutný na ochranu investorov v dôsledku charakteristických vlastností týchto produktov.

Kombináciou prísľubu vysokých výnosov, digitálnych platforiem s jednoduchým obchodovaním, v prostredí historicky nízkych úrokových sadzieb vznikla ponuka, ktorá je pre retailových investorov lákavá. Výsledkom vnútornej zložitosti produktov a ich nadmerného pákového efektu (v prípade CFD) sú však výrazné straty retailových investorov.

„Vzhľadom na cezhraničnú povahu týchto produktov je nevyhnutný celoeurópsky prístup a intervencia orgánu ESMA predstavuje najvhodnejší a najúčinnejší nástroj na riešenie tohto vážneho problému v oblasti ochrany investorov.“

Finančné rozdielové zmluvy- schválené opatrenia

Intervenčné opatrenia, ktoré orgán ESMA schválil v súlade s článkom 40 nariadenia o trhoch s finančnými nástrojmi, zahŕňajú:

1. limity pákového efektu týkajúce sa otvorenia pozície retailovým klientom od 30:1 do 2:1, ktoré sa menia v závislosti od volatility podkladového aktíva:

  • 30:1 pre hlavné menové páry,
  • 20:1 pre ostatné menové páry, zlato a hlavné indexy,
  • 10:1 pre komodity iné ako zlato a vedľajšie akciové indexy,
  • 5:1 pre jednotlivé akcie a iné referenčné hodnoty,
  • 2:1 pre kryptomeny,

2. pravidlo uzatvorenia pri určitej marži na základe účtu. Týmto sa štandardizuje percento marže (na 50 % minimálnej požadovanej marže), pri ktorom sa od poskytovateľov vyžaduje, aby uzatvorili jednu alebo viaceré otvorené CFD retailových klientov.

3. ochrana pred záporným zostatkom na účte. Týmto sa vytvorí celkový garantovaný limit pre straty retailových klientov,

4. Obmedzenie týkajúce sa stimulov na obchodovanie so finančnými rozdielovými zmluvami, a

5. Štandardizované upozornenie na riziká vrátane percentuálneho podielu strát na účtoch retailových investorov do finančných rozdielových zmlúv.

Ďalšie kroky

ESMA plánuje v nadchádzajúcich týždňoch prijať tieto opatrenia v úradných jazykoch EÚ a v nadväznosti na to uverejní úradné oznámenie na svojej webovej stránke. Opatrenia sa následne uverejnia v Úradnom vestníku Európskej únie (Ú. v.) a začnú sa uplatňovať jeden mesiac (v prípade binárnych opcií) a dva mesiace (v prípade finančných rozdielových zmlúv) od uverejnenia v úradnom vestníku.

Poznámky pre redaktorov

1. Ďalšie informácie o schválených opatreniach týkajúcich sa zasahovania do produktov v súvislosti s binárnymi opciami a CFD

2. Nariadenie (EÚ) č. 600/2014 (nariadenie o trhoch s finančnými nástrojmi)

3. Dňa 18. januára 2018 orgán ESMA uverejnil výzvu na predloženie dôkazov o jeho potenciálnych opatreniach týkajúcich sa zasahovania do produktov v súvislosti s umiestňovaním na trh alebo predajom finančných rozdielových zmlúv (CFD) a binárnych opcií určenou pre retailových klientov. Výzva na predloženie dôkazov sa skončila 5. februára 2018. Orgán ESMA dostal takmer 18 500 odpovedí. Odpovede prišli od poskytovateľov, obchodných združení, búrz cenných papierov a obchodníkov s cennými papiermi zapojených do obchodovania s CFD a/alebo binárnymi opciami, zástupcov spotrebiteľov, ako aj jednotlivcov.

4. Cieľom orgánu ESMA je zvyšovať ochranu investorov a podporovať stabilné a riadne fungovanie finančných trhov.

Tieto ciele dosahuje v rámci štyroch oblastí svojej činnosti:

i. vyhodnocovanie rizík pre investorov, trhov a finančnej stability;

ii. vytvorenie jednotného súboru pravidiel pre finančné trhy EÚ;

iii. presadzovanie konvergencie dohľadu; a

iv. priamy dohľad nad niektorými finančnými subjektmi.

5. Orgán ESMA plní svoje poslanie v rámci Európskeho systému finančného dohľadu (ESFS) na základe aktívnej spolupráce s Európskym orgánom pre bankovníctvo (EBA), Európskym orgánom pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA), Európskeho výboru pre systémové riziká a s vnútroštátnymi orgánmi s právomocami v oblasti trhov s cennými papiermi (vnútroštátnymi príslušnými orgánmi).

Ďalšie informácie:

Paul Quinn

Úradník pre komunikáciu

Tel.: +33 (0)1 58 36 51 80

E-mail press@esma.europa.eu

David Cliffe

Vedúci úradník pre komunikáciu

Tel.: +33 (0)1 58 36 43 24

ČASTÉ OTÁZKY: Opatrenia ESMA týkajúce sa zasahovania do produktov v súvislosti s finančnými rozdielovými zmluvami (CFD) a binárnymi opciami ponúkanými retailovým investorom [.pdf, 133.2 kB]

Zdroj: ESMA

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.