en en

ESRB pozitívne hodnotí prístup NBS k situácii na trhu úverov na bývanie

Európsky výbor pre systémové riziká (ESRB) včera zverejnil varovania, ktoré sa týkali strednodobých rizík na trhu úverov na bývanie. Varovania sú adresované ôsmim členským štátom Európskej únie: Rakúsko, Belgicko, Dánsko, Fínsko, Luxembursko, Holandsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo.

Aj v prípade Slovenska bola identifikovaná zvýšená miera rizika na trhu úverov na bývanie. Vďaka aktívnemu prístupu NBS k obmedzeniu tohto rizika (Odporúčanie 1/2014 a pripravované Opatrenie o úveroch na bývanie a Opatrenie o spotrebiteľských úveroch) tak ESRB nevydalo pre Slovensko žiadne varovanie.

V prvom polroku 2016 ESRB analyzoval riziká, ktoré sú spojené s vývojom na trhu úverov na bývanie vo všetkých členských štátoch EÚ. Analýza bola zameraná na riziká, ktoré majú potenciál ohroziť finančnú stabilitu. Hodnotenie prebiehalo v troch sektoroch: domácnosti, nehnuteľnosti a banky.

V prípade Slovenska správa ESRB uvádza najmä tieto riziká:

  • Rýchly rast úverov na bývanie
  • Riziko nadmerného zadlženia domácností
  • Zraniteľnosť domácností v prípade nárastu úrokových sadzieb vyplývajúca z krátkych fixácií úverov na bývanie
  • Kombinácia rastúcej zadlženosti s rastom cien nehnuteľností na bývanie, aj keď ceny bývania sa nejavia ako nadhodnotené
  • Tendencia uvoľňovania úverových štandardov v posledných rokoch
  • Podiel úverov na bývanie tvorí 45% celkových bankových úverov a dlhopisov oproti priemeru eurozóny 30%

ESRB pozitívne hodnotí aktívny prístup zo strany NBS, najmä Odporúčanie 1/2014 a pripravované Opatrenie o úveroch na bývanie a Opatrenie o spotrebiteľských úveroch. Postup NBS hodnotí ako primeraný a očakáva, že bude dostatočný na obmedzenie uvedených rizík.

ESRB Report Vulnerabilities in the EU Residential Real Estate Sector

Martina Solčányiová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.