en en

Európska Centrálna Banka vyhlasuje súťaž na predloženie návrhov umeleckých diel do svojich nových priestorov

  • Európska centrálna banka vyzve vybraných umelcov, aby predložili návrhy umeleckých diel do jej nových priestorov.
  • Výberová komisia zložená z medzinárodne uznávaných odborníkov v oblasti umenia navrhne umelcov zo všetkých členských štátov Európskej únie.
  • Víťazi budú vyhlásení na jeseň 2014.

Európska centrálna banka (ECB) vyhlasuje súťaž na predloženie návrhov umeleckých diel špeciálne vytvorených do jej nových budov. Diela by mali dotvárať tieto nové budovy, ktoré budú jedinečným výtvorom súčasnej architektúry a zároveň symbolom eura a Európskej únie.

Pre umelecké diela boli vybrané tri rôzne priestory. Tento výber vychádzal z požiadavky zabezpečiť dostatočný priestor pre veľké reprezentatívne umelecké objekty a ich dobrú viditeľnosť. Vybranými priestormi sú:

  • 1. Grossmarkthalle (budova starej tržnice): pred hlavným vchodom
  • 2. dvojitá veža s kancelárskymi priestormi: prízemie, východná časť átria
  • 3. Grossmarkthalle: foyer konferenčných priestorov.

Téma súťaže – „stabilita a nezávislosť“, syntéza dvoch nosných pilierov ECB – bola zvolená so zámerom dosiahnuť koncepčné prepojenie medzi umeleckými dielami a ECB. Umelecké stvárnenie uvedených dvoch pojmov musí zohľadňovať tiež základný princíp EÚ „zjednotení v rozmanitosti“.

Súťaž bude prebiehať v dvoch kolách. V prvom kole výberová komisia zložená z medzinárodne uznávaných odborníkov v oblasti umenia zostaví pre každý priestor zoznam umelcov zo všetkých členských štátov EÚ, ktorí spĺňajú výberové kritériá stanovené v pravidlách súťaže. Umelci musia mať okrem iného odbornú kvalifikáciu a skúsenosť s prácou na podobnom umeleckom projekte za uplynulých desať rokov. Takáto organizácia súťaže má pokiaľ možno zabezpečiť, aby sa v prvom kole súťaže zúčastnil aspoň jeden umelec z každého členského štátu.

Následne porota zložená z medzinárodne uznávaných odborníkov v oblasti umenia a zástupcov Európskeho systému centrálnych bánk, ako aj zástupcu projektovej kancelárie, ktorá vytvorila architektonický projekt novej budovy ECB, urobí na základe tohto zoznamu užší výber umelcov, ktorí budú pozvaní do druhého kola súťaže. Títo umelci budú mať za úlohu vytvoriť návrh umeleckého diela, ktoré bude vystavené v jednom z troch vybraných priestorov. Z predložených návrhov porota vyberie najlepší návrh pre každý priestor na základe týchto kritérií:

  • celkové umelecké stvárnenie
  • vhodnosť do vybraného priestoru
  • realizovateľnosť návrhu z hľadiska technických a rozpočtových požiadaviek.

Všetkým umelcom, ktorí sa zúčastnia v druhom kole a predložia platný návrh, bude vyplatená jednorazová suma 5000 € na pokrytie vzniknutých nákladov.

ECB na základe odporúčania poroty uzavrie jednu zmluvu pre každý priestor s umelcom, ktorý predložil najlepší návrh.

Výsledky súťaže by mali byť vyhlásené na jeseň 2014 a budú zverejnené na internetovej stránke ECB.

Kontaktná osoba pre médiá: Andrea Jürges, tel.: +49 69 1344 8334.

Zdroj: ECB

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.