en en

Európska centrálna banka zvyšuje svoje základné imanie

Európska centrálna banka (ECB) sa rozhodla zvýšiť svoje upísané základné imanie o 5 mld. €, z 5,76 mld. € na 10,76 mld. €, a to s účinnosťou od 29. decembra 2010. Toto rozhodnutie Rady guvernérov ECB je v súlade so Štatútom Európskeho systému centrálnych bánk a ECB, ako aj s nariadením Rady č. 1009/2000 z 8. mája 2000, ktoré pripúšťa zvýšenie základného imania ECB až do uvedenej výšky.

Toto rozhodnutie je výsledkom hodnotenia primeranosti štatútom stanoveného základného imania, ktoré sa uskutočnilo v roku 2009. Zvýšenie základného imania sa považovalo za vhodné vzhľadom na zvýšenú volatilitu výmenných kurzov, úrokových mier a cien zlata, ako aj úverového rizika. Keďže maximálny objem rezervných fondov a rezerv ECB sa rovná výške jej splateného základného imania, toto rozhodnutie umožní Rade guvernérov zvýšiť objem rezerv o sumu zodpovedajúcu zvýšeniu základného imania, počínajúc rozdelením časti zisku za tento rok. Z dlhodobejšieho hľadiska je dôvodom tohto prvého všeobecného zvýšenia základného imania za posledných 12 rokov aj potreba zabezpečiť primeranú výšku základného imania vo finančnom systéme, ktorý sa značne rozrástol.

V snahe umožniť plynulý prevod kapitálu do ECB Rada guvernérov rozhodla, že národné centrálne banky krajín eurozóny splatia svoj dodatočný príspevok k základnému imaniu vo výške 3 489 575 000 € v troch ročných splátkach v rovnakej výške. Národné centrálne banky súčasných krajín eurozóny teda dňa 29. decembra 2010 splatia 1 163 191 667 € ako prvú splátku. Druhá splátka bude splatná na konci roka 2011 a posledná splátka na konci roka 2012. Zároveň sa zníži výška minimálneho percenta upísaného základného imania, ktoré sú povinné splatiť národné centrálne banky krajín nepatriacich do eurozóny ako príspevok na krytie prevádzkových nákladov ECB, a to zo 7,00 % na 3,75 %. V prípade národných centrálnych bánk krajín nepatriacich do eurozóny tak dôjde len k minimálnej úprave podielov na základnom imaní, ktorá bude dňa 29. decembra 2010 zodpovedať platbe v celkovej výške 84 220 €.

Príslušné rozhodnutia a právne nástroje ECB v tejto súvislosti budú v príslušnom čase zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a na internetovej stránke ECB.

Upísané a splatené základné imanie ECB (v eurách)

Upísané základné imanie k 28. decembru 2010

Splatené základné imanie k 28. decembru 2010

Upísané základné imanie k 29. decembru 2010

Splatené základné imanie k 29. decembru 2010

Nationale Bank van België/
Banque Nationale de Belgique

139 730 384,68

139 730 384,68

261 010 384,68

180 157 051,35

Deutsche Bundesbank

1 090 912 027,43

1 090 912 027,43

2 037 777 027,43

1 406 533 694,10

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

63 983 566,24

63 983 566,24

119 518 566,24

82 495 232,91

Bank of Greece

113 191 059,06

113 191 059,06

211 436 059,06

145 939 392,39

Banco de España

478 364 575,51

478 364 575,51

893 564 575,51

616 764 575,51

Banque de France

819 233 899,48

819 233 899,48

1 530 293 899,48

1 056 253 899,48

Banca d’Italia

719 885 688,14

719 885 688,14

1 344 715 688,14

928 162 354,81

Central Bank of Cyprus

7 886 333,14

7 886 333,14

14 731 333,14

10 167 999,81

Banque centrale du Luxembourg

10 063 859,75

10 063 859,75

18 798 859,75

12 975 526,42

Central Bank of Malta

3 640 732,32

3 640 732,32

6 800 732,32

4 694 065,65

De Nederlandsche Bank

229 746 339,12

229 746 339,12

429 156 339,12

296 216 339,12

Oesterreichische Nationalbank

111 854 587,70

111 854 587,70

208 939 587,70

144 216 254,37

Banco de Portugal

100 834 459,65

100 834 459,65

188 354 459,65

130 007 792,98

Banka Slovenije

18 941 025,10

18 941 025,10

35 381 025,10

24 421 025,10

Národná banka Slovenska

39 944 363,76

39 944 363,76

74 614 363,76

51 501 030,43

Suomen Pankki – Finlands Bank

72 232 820,48

72 232 820,48

134 927 820,48

93 131 153,81

Medzisúčet za NCB krajín eurozóny1

4 020 445 721,55

4 020 445 721,55

7 510 020 721,55

5 183 637 388,22

Българска народна банка (Bulgarian National Bank)

50 037 026,77

3 502 591,87

93 467 026,77

3 505 013,50

Česká národní banka

83 368 161,57

5 835 771,31

155 728 161,57

5 839 806,06

Danmarks Nationalbank

85 459 278,39

5 982 149,49

159 634 278,39

5 986 285,44

Eesti Pank

10 311 567,80

721 809,75

19 261 567,80

722 308,79

Latvijas Banka

16 342 970,87

1 144 007,96

30 527 970,87

1 144 798,91

Lietuvos bankas

24 517 336,63

1 716 213,56

45 797 336,63

1 717 400,12

Magyar Nemzeti Bank

79 819 599,69

5 587 371,98

149 099 599,69

5 591 234,99

Narodowy Bank Polski

282 006 977,72

19 740 488,44

526 776 977,72

19 754 136,66

Banca Naţională a României

141 971 278,46

9 937 989,49

265 196 278,46

9 944 860,44

Sveriges Riksbank

130 087 052,56

9 106 093,68

242 997 052,56

9 112 389,47

Bank of England

836 285 430,59

58 539 980,14

1 562 145 430,59

58 580 453,65

Medzisúčet za NCB krajín nepatriacich do eurozóny1

1 740 206 681,03

121 814 467,67

3 250 631 681,03

121 898 688,04

Spolu1

5 760 652 402,58

4 142 260 189,22

10 760 652 402,58

5 305 536 076,26

1 Prípadné rozdiely medzi súčtom jednotlivých položiek a celkovou sumou sú spôsobené zaokrúhlením.

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.