en en

Európsky systém centrálnych bánk obnovil vyhlásenie o záväzku dodržiavať celosvetový kódex správania na devízových trhoch

  • Kódex podporuje spoľahlivo fungujúce, spravodlivé, likvidné, otvorené a primerane transparentné devízové trhy.
  • Európsky systém centrálnych bánk verejne potvrdzuje záväzky z aktualizovaného kódexu.
  • Kódex bol prvýkrát zverejnený v roku 2017 a aktualizoval sa v polovici roka 2021.

Európsky systém centrálnych bánk (ESCB) víta aktualizáciu globálneho kódexu správania na devízových trhoch (FX Global Code) z júla 2021 aj zverejnenie súvisiacich usmernení. Prostredníctvom tohto celosvetového kódexu sa účastníci devízových trhov usilujú o spoľahlivo fungujúce, spravodlivé, likvidné, otvorené a primerane transparentné devízové trhy opierajúce sa o vysoké etické normy. Kódex bol aktualizovaný globálnym devízovým výborom so zámerom zachovať relevantnosť tohto dokumentu tak, aby bol v súlade so súčasným vývojom na devízových trhoch a naďalej určoval štandardy dobrej trhovej praxe. Správne fungujúce finančné trhy sú prínosné pre všetkých účastníkov a zároveň dôležité pre centrálne banky pri zabezpečovaní plynulej transmisie menovej politiky do reálnej ekonomiky, čo v konečnom dôsledku prináša prospech aj širokej verejnosti.

Všetci členovia ESCB vrátane Európskej centrálnej banky (ECB) dnes jednotne vydali obnovené vyhlásenie o záväzku dodržiavať tento kódex. To dokazuje ich pevné odhodlanie riadiť sa jeho zásadami, keď pôsobia ako účastníci devízových trhov, zosúladiť svoje vnútorné postupy a procesy s jeho aktualizovanými zásadami, ako aj presadzovať a podporovať jeho dodržiavanie. Týmto vyhlásením o záväzku zdôrazňujú dôležitosť zásad kódexu pri zabezpečovaní trvalej integrity a  správneho fungovania devízových trhov. V záujme úplného dosiahnutia cieľa kódexu centrálne banky EÚ vyzývajú tiež účastníkov devízových trhov vo svojich jurisdikciách, aby sa oboznámili s aktualizovaným kódexom a obnovili svoje vyhlásenia o záväzku.

Kontaktná osoba pre médiá: william.lelieveldt@ecb.europa.eu, tel.: +49 69 1344 7316.

Poznámky

  • Celosvetový kódex správania na devízových trhoch a súvisiace materiály o mechanizme jeho dodržiavania sú na stránke www.globalfxc.org. Kódex bol prvýkrát zverejnený v roku 2017, pričom ho podporila ECB aj národné centrálne banky ESCB.
  • ESCB sa skladá z ECB a národných centrálnych bánk všetkých členských štátov EÚ.


VYHLÁSENIE O DODRŽIAVANÍ CELOSVETOVÉHO KÓDEXU DEVÍZOVÉHO TRHU [.pdf, 170.5 kB]

Webové sídlo FX GC

Zdroj: ESCB

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.