en en

Eurosystem sa dohodol na spoločnom postoji vo vzťahu k udržateľným portfóliovým investíciám súvisiacim s klimatickými zmenami

  • Eurosystém sa dohodol na spoločnom postoji k zásadám udržateľného a zodpovedného investovania súvisiaceho so zmenou klímy pre nemenovopolitické eurové portfóliá.
  • Spoločným postojom sa podporuje zverejňovanie informácií o klimatických rizikách a zvyšuje sa ich chápanie.
  • Cieľom Eurosystému je začať zverejňovať informácie o klimatických rizikách pre tieto typy portfólií v priebehu dvoch rokov.

Centrálne banky Eurosystému – 19 národných centrálnych bánk krajín eurozóny a Európska centrálna banka (ECB) – definovali spoločný postoj k uplatňovaniu zásad udržateľného a zodpovedného investovania v nemenovopolitických eurových portfóliách, ktoré každá banka spravuje v rámci vlastnej zodpovednosti. Spoločná dohoda je výsledkom rozsiahlych prípravných prác v rámci Eurosystému, pri ktorých sa zohľadnila aj analýza siete pre ekologizáciu finančného systému (Network for Greening the Financial System – NGFS) a jej odporúčania. Viacerí členovia Eurosystému vrátane ECB už pri spravovaní svojich nemenovopolitických portfólií uplatňujú postupy udržateľného a zodpovedného investovania.

Spoločný postoj pomôže všetkým členom Eurosystému prispieť k prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo a k dosiahnutiu klimatických cieľov EÚ. Zároveň sa zvýši informovanosť o klimatických rizikách a ich chápanie, a podporí sa tiež zverejňovanie informácií o týchto rizikách.

Spoločný postoj pripravuje pôdu na meranie množstva emisií skleníkových plynov a ďalších ukazovateľov súvisiacich s udržateľným a zodpovedným investovaním v týchto portfóliách. Eurosystém má v úmysle v priebehu nasledujúcich dvoch rokov začať každoročné zverejňovanie klimatických údajov pre tieto druhy portfólií. Ako počiatočný rámec použije odporúčania pracovnej skupiny pre zverejňovanie finančných informácií súvisiacich s klímou (Task Force on Climate-related Financial Disclosures – TCFD) a informácie bude vykazovať minimálne v kategórii ukazovateľov a cieľov. Viaceré centrálne banky Eurosystému už pre niektoré zo svojich nemenovopolitických portfólií informácie o klimatických rizikách zverejňujú.

Za svoje nemenovopolitické portfóliá zodpovedajú výlučne členovia Eurosystému. Dohodli sa, že v záujme zosúladenia svojich prístupov budú naďalej spolupracovať na spoločnom postoji a jeho presadzovaní.

Kontaktná osoba pre médiá: eva.taylor@ecb.europa.eu, tel.: +49 69 1344 7162.

Poznámky

  • Nemenovopolitické eurové portfóliá obsahujú aktíva v držbe centrálnych bánk Eurosystému, ktoré nesúvisia s operáciami menovej politiky. Patria sem investičné eurové portfóliá a zamestnanecké penzijné fondy.
  • Sieť pre ekologizáciu finančného systému je medzinárodná sieť centrálnych bánk, orgánov dohľadu a medzinárodných organizácií podporujúcich environmentálnu zodpovednosť vo finančnom sektore.

Zdroj: ECB

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.