en en

Finančné výkazy ECB za rok 2016

● Čistý zisk ECB za rok 2016: 1,19 mld. € (1,08 mld. € v roku 2015)

● Čisté úrokové výnosy z cenných papierov držaných na účely menovej politiky: 1,04 mld. € (0,89 mld. € v roku 2015)

● Úrokové výnosy z devízových rezerv: 370 mil. € (283 mil. € v roku 2015)

● Prijaté poplatky na krytie výdavkov na úlohy dohľadu: 382 mil. € (277 mil. € v roku 2015)

● Celková hodnota súvahy ECB: 349 mld. € (257 mld. € v roku 2015)

● Dňa 31. januára 2017 bol národným centrálnym bankám predbežne rozdelený zisk vo výške 966 mil. €; zostatok zisku (227 mil. €) bude rozdelený 17. februára 2017.

Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) schválila overené finančné výkazy ECB za rok končiaci sa 31. decembra 2016.

Čistý zisk ECB sa v roku 2016 zvýšil o 111 mil. € na 1 193 mil. €, najmä v dôsledku vyšších úrokových výnosov z portfólia programu nákupu aktív[1] a portfólia v amerických dolároch.

V roku 2016 dosiahli celkové čisté úrokové výnosy hodnotu 1 648 mil. € (1 475 mil. € v roku 2015). Čisté úrokové výnosy z programu nákupu aktív sa vzhľadom na pokračovanie nákupov cenných papierov v rámci tohto programu zvýšili o 275 mil. € na 435 mil. €. Čisté úrokové výnosy z prvých dvoch programov nákupu krytých dlhopisov a programu pre trhy s cennými papiermi sa v dôsledku splatenia cenných papierov znížili na 88 mil. € (120 mil. € v roku 2015) a 520 mil. € (609 mil. € v roku 2015). Úrokové výnosy z devízových rezerv sa vzhľadom na vyššie úrokové výnosy z dolárového portfólia zvýšili na 370 mil. € (283 mil. € v roku 2015).

Realizované zisky z finančných operácií dosiahli 225 mil. € (214 mil. € v roku 2015).

Rozsah zníženia hodnoty aktív predstavoval 148 mil. € (64 mil. € v roku 2015). Dôvodom výraznejšieho zníženia hodnoty aktív v roku 2016 boli predovšetkým vyššie trhové výnosy z cenných papierov v dolárovom portfóliu, ako aj celkový pokles trhovej hodnoty týchto cenných papierov. Na základe výsledkov testov zníženia hodnoty uskutočnených v prípade cenných papierov držaných v menovopolitických portfóliách neboli zaznamenané žiadne straty zo zníženia hodnoty.

Objem poplatkov účtovaných dohliadaným subjektom dosiahol 382 mil. € (277 mil. € v roku 2015). ECB prostredníctvom týchto poplatkov kryje svoje výdavky spojené s výkonom úloh dohľadu. Výdavky spojené s jednotným mechanizmom dohľadu v roku 2016 vzrástli vzhľadom na zvýšenie celkového počtu zamestnancov bankového dohľadu ECB, presťahovanie do nových priestorov a zabezpečenie štatistickej a informačnej infraštruktúry.

Celkové personálne nákladyostatné administratívne náklady sa v dôsledku nárastu výdavkov súvisiacich s úlohami ECB v oblasti dohľadu zvýšili na 467 mil. € (441 mil. € v roku 2015) a 487 mil. € (423 mil. € v roku 2015).

Čistý zisk ECB sa rozdeľuje národným centrálnym bankám krajín eurozóny. Rada guvernérov rozhodla o predbežnom rozdelení zisku vo výške 966 mil. € národným centrálnym bankám krajín eurozóny dňa 31. januára 2017. Na svojom včerajšom zasadaní Rada guvernérov rozhodla o rozdelení zostatku zisku vo výške 277 mil. € dňa 17. februára 2017.

Celková hodnota súvahy ECB sa zvýšila o 36 % na 349 mld. € (257 mld. € v roku 2015). Hlavnou príčinou zvýšenia bol nákup cenných papierov v rámci programu nákupu aktív, ako aj zhodnotenie devízových rezerv ECB.

Tieto faktory viedli k zvýšeniu konsolidovanej súvahy Eurosystému[2] o 32 % na 3 663 mld. € (2 781 mld. € v roku 2015). Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky sa v dôsledku nákupu cenných papierov v rámci programu nákupu aktív zvýšil o 851 mld. € na 1 654 mld. € (803 mld. € v roku 2015). K 31. decembru 2016 hodnota cenných papierov nadobudnutých v rámci programu nákupu aktív predstavovala 1 532 mld. € (650 mld. € v roku 2015). Objem cenných papierov nadobudnutých v rámci programu pre trhy s cennými papiermi v dôsledku splácania klesol o 21 mld. €.

Kontaktná osoba pre médiá: Stefan Ruhkamp, tel.: +49 69 1344 5057.

Poznámky

1) Účtovné pravidlá ECB a Eurosystému: Jednotné účtovné pravidlá pre Eurosystém vrátane ECB stanovila Rada guvernérov v súlade s článkom 26.4 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (Štatútu ESCB). Pravidlá boli zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie.[3] Hoci všeobecne vychádzajú z medzinárodne uznávaných účtovných postupov, boli vytvorené s osobitným zreteľom na špecifické postavenie centrálnych bánk Eurosystému. Vzhľadom na vysoké devízové expozície väčšiny centrálnych bánk Eurosystému sa osobitný dôraz kladie na zásadu obozretnosti. Tento obozretný prístup sa týka predovšetkým rozdielneho účtovania nerealizovaných ziskov a nerealizovaných strát pri účtovaní výnosov a zákazu započítavania nerealizovaných strát z jedného aktíva voči nerealizovaným ziskom z iného aktíva. Nerealizované zisky sa prevádzajú na účty precenenia. Nerealizované straty prekračujúce zostatky na príslušných účtoch precenenia sa účtujú ako náklady na konci roka. Straty zo zníženia hodnoty sa v plnom rozsahu účtujú vo výkaze ziskov a strát. Všetky národné centrálne banky krajín eurozóny sú povinné tieto pravidlá dodržiavať pri vykazovaní svojich operácií v rámci Eurosystému, ktoré sú súčasťou týždenných konsolidovaných finančných výkazov a ročnej konsolidovanej súvahy Eurosystému. Pri zostavovaní vlastných ročných finančných výkazov zároveň používajú v podstate rovnaké pravidlá ako ECB.

2) Cenné papiere v súčasnosti držané na účely menovej politiky sa účtujú v amortizovanej obstarávacej cene so zohľadnením zníženia hodnoty.

3) Obchodovateľné cenné papiere iné ako cenné papiere držané na účely menovej politiky sa preceňujú na základe trhových cien.

4) Zlato a všetky ostatné súvahové a podsúvahové aktíva a pasíva v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá kurzom platným v súvahový deň.

5) Rozdelenie ziskov a strát: Podľa článku 33 Štatútu ESCB sa môže až 20 % čistého zisku za daný rok previesť do všeobecného rezervného fondu, pričom táto suma nesmie prekročiť 100 % základného imania ECB. Zostávajúci čistý zisk sa delí medzi národné centrálne banky krajín eurozóny v pomere k ich splateným podielom na základnom imaní.

Ak ECB zaznamená stratu, môže ju vyrovnať a) zo svojej všeobecnej rezervy na krytie rizík a všeobecného rezervného fondu a b) na základe rozhodnutia Rady guvernérov z menového príjmu za príslušný finančný rok. Prípadný zostatok čistej straty sa môže vykázať v súvahe ako nevyrovnaná strata z minulých období a vyrovnať z čistého zisku dosiahnutého v nasledujúcom roku (rokoch).

6) Cenné papiere v držbe Eurosystému nadobudnuté v rámci programu pre trhy s cennými papiermi: V nasledujúcej tabuľke je uvedený stav cenných papierov v držbe Eurosystému nadobudnutých v rámci programu pre trhy s cennými papiermi k 31. decembru 2016, v členení podľa emitenta.

Aktíva Eurosystému v rámci programu pre trhy s cennými papiermi k 31. decembru 2016

Krajina emitenta

Nominálna hodnota

(v mld. EUR)

Účtovná hodnota [1]

(v mld. EUR)

Priemerná zostávajúca

doba splatnosti

(v rokoch)

Írsko

7,3

7,1

3,3

Grécko

13,2

12,3

2,9

Španielsko

20,1

20,0

2,9

Taliansko

54,9

53,6

2,9

Portugalsko

9,5

9,2

2,5

Spolu[2]

105,0

102,3

2,9

[1] V amortizovanej obstarávacej cene.

[2] Prípadné rozdiely súčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.[1] Program nákupu aktív zahŕňa program nákupu krytých dlhopisov, program nákupu cenných papierov krytých aktívami, program nákupu aktív verejného sektora a program nákupu aktív podnikového sektora. V rámci programu nákupu aktív podnikového sektora ECB cenné papiere nenakupuje.

[2] Konsolidovaná súvaha Eurosystému vychádza z predbežných, neoverených údajov. Ročné účtovné závierky všetkých národných centrálnych bánk budú zostavené do konca mája 2017 a následne bude zverejnená konečná konsolidovaná ročná súvaha Eurosystému.

[3] Podrobné účtovné pravidlá ECB sú stanovené v rozhodnutí ECB (EÚ) 2016/2247 z 3. novembra 2016 o ročnej účtovnej závierke ECB (ECB/2016/35), Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2016, s. 1.

Zdroj: ECB

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.