en en

Finančné výkazy ECB za rok 2017

● Zisk ECB sa v roku 2017 zvýšil o 0,1 mld. € na 1,3 mld. € (1,2 mld. € v roku 2016) a rozdeľuje sa v plnej výške národným centrálnym bankám.

● Čisté úrokové výnosy z cenných papierov držaných na účely menovej politiky dosiahli 1,1 mld. € (1,0 mld. € v roku 2016).

● Objem súvahy ECB sa zvýšil na 414 mld. € (349 mld. € v roku 2016).

Z overených finančných výkazov Európskej centrálnej banky (ECB) za rok 2017 vyplýva, že čistý zisk sa zvýšil o 82 mil. € na 1 275 mil. €, predovšetkým v dôsledku vyšších úrokových výnosov z portfólia v amerických dolároch a z portfólia programu nákupu aktív (asset purchase programme – APP).

Celkové čisté úrokové výnosy v roku 2017 dosiahli 1 812 mil. € (1 648 mil. € v roku 2016). Čisté úrokové výnosy z devízových rezervných aktív sa vzhľadom na vyššie úrokové výnosy z portfólia v amerických dolároch zvýšili na 534 mil. € (370 mil. € v roku 2016). Čisté úrokové výnosy z programu nákupu aktív sa vzhľadom na pokračovanie nákupov cenných papierov v rámci tohto programu zvýšili o 140 mil. € na 575 mil. €. V dôsledku splatenia cenných papierov zároveň čisté úrokové výnosy z programu pre trhy s cennými papiermi (Securities Markets Programme – SMP) klesli na 447 mil. € (520 mil. € v roku 2016). Úrokové výnosy ECB z gréckych štátnych dlhopisov nakúpených v rámci programu SMP dosiahli 154 mil. € (185 mil. € v roku 2016).

Realizované zisky z finančných operácií klesli na 161 mil. € (225 mil. € v roku 2016). Pokles čistých realizovaných ziskov bol spôsobený predovšetkým nižšími ziskami z cenných papierov v amerických dolároch.

Dôvodom zníženia hodnoty aktív vo výške 105 mil. € (148 mil. € v roku 2016) bol predovšetkým pokles trhovej ceny viacerých cenných papierov v dolárovom portfóliu, ako aj nárast príslušných výnosov.

Cenné papiere v menovopolitických portfóliách ECB, oceňované v amortizovanej obstarávacej cene so zohľadnením zníženia hodnoty, podliehajú testom zníženia hodnoty. Na základe výsledkov týchto testov pre tieto portfóliá neboli vykázané žiadne straty zo zníženia hodnoty.

Objem poplatkov účtovaných dohliadaným subjektom dosiahol 437 mil. € (382 mil. € v roku 2016). ECB prostredníctvom týchto poplatkov kryje svoje náklady spojené s výkonom úloh dohľadu. Ich nárast v roku 2017súvisí predovšetkým s činnosťou súvisiacou s cieleným hodnotením interných modelov (targeted review of internal models – TRIM) a s nárastom počtu zamestnancov ECB pracujúcich v oblasti bankového dohľadu.

Celkové personálne nákladyostatné administratívne náklady sa v dôsledku nárastu nákladov súvisiacich s úlohami ECB v oblasti dohľadu zvýšili na 535 mil. € (467 mil. € v roku 2016) a 539 mil. € (487 mil. € v roku 2016).

Čistý zisk ECB sa rozdeľuje národným centrálnym bankám krajín eurozóny. Rada guvernérov rozhodla o predbežnom rozdelení zisku vo výške 988 mil. € národným centrálnym bankám krajín eurozóny dňa 31. januára 2018. Na svojom včerajšom zasadaní Rada guvernérov rozhodla o rozdelení zostatku zisku vo výške 287 mil. € dňa 23. februára 2018.

Celková hodnota súvahy ECB sa zvýšila o 19 % na 414 mld. € (349 mld. € v roku 2016). Toto zvýšenie bolo takmer výhradne spôsobené nákupom cenných papierov v rámci programu APP.

Pokračujúci nákup cenných papierov v rámci programu APP viedol k zvýšeniu konsolidovanej súvahy Eurosystému o 22 % na 4 472 mld. € (3 661 mld. € v roku 2016). Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky vzrástol o 732 mld. € na 2 386 mld. € (1 654 mld. € v roku 2016). Objem cenných papierov držaných v rámci programu APP vzrástol o 754 mld. € na 2 286 mld. €, zatiaľ čo objem cenných papierov získaných v rámci prvých dvoch programov nákupu krytých dlhopisov a v rámci programu SMP v dôsledku splácania klesol o 9 mld. €, resp. o 13 mld. €.

Kontaktná osoba pre médiá: Stefan Ruhkamp, tel.: +49 69 1344 5057.

Zdroj: ECB

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.