en en

Hackathon - ClimateChange Challenge – Frankfurt 2023

„Beat the heat with cool insights!“ je prvým hackathonom ESCB/SSM zameraným na klimatické zmeny. Na podujatí vo Frankfurte sa zúčastnilo približne 80 účastníkov a mentorov z 26 inštitúcií, vrátane Národnej banky Slovenska, ktorí priniesli rôzne talenty v oblasti klimatológie, vedy o údajoch, počítačovej vedy, makro a mikroprudenciálnych rizík, práva a ekonómie.

Osem ESCB/SSM tímov pracovalo v dňoch 14. – 15. novembra nepretržite 24 hodín na vývoji predpovedných modelov o vplyve sucha a vĺn horúčav na ekonomiku. Po prezentácii svojich výsledkov porote, ktorej predsedala Irene Heemskerk, vedúca Centra pre zmenu klímy, sa tri tímy dostali na pódium a 16. novembra si prevzali cenu od prezidentky ECB Christine Lagardeovej.

Na hackathone excelovali zástupcovia oddelenia štatistiky Národnej banky Slovenska, ktorí si vybojovali prvé dve miesta. Prvým miestom sa môže pochváliť tím Climate Challengers, vedený Michalom Volešínim, nasledovaný tímom Desert Sailors so Šimonom Dedinským, ktorý získal druhé miesto.

Cieľom hackathonu bolo analyzovať zmeny klímy ovplyvňujúce naše každodenné životy a hospodárske faktory (napr. vplyv sucha a horúčav a ich vplyv na zvyšovanie cien potravín a zmeny v prírodných podmienkach.

Problémom výzvy, bolo vysvetlenie a predpovedanie hrubej pridanej hodnoty (Gross Value Added per person employed) v regionálnom sektore, pričom sa berú do úvahy klimatické premenné ako frekvencia a intenzita sucha a horúčav.

Analýzou klimatických dát sa ukázalo, ako môžu indikátory horúčav a sucha ovplyvniť hospodárske premenné v odvetviach ako poľnohospodárstvo a výroba. Preskúmanie korelácií medzi premennými prebehlo pomocou korelogramov a lineárnych regresií. Pre každý z dvoch sektorov (poľnohospodárstvo a výroba) bol použitý Machine Learning prístup a to konkrétne XGBoost (eXtreme Gradient Boosting), čo je technika strojového učenia, ktorá postupne vytvára modely (zvyčajne rozhodovacie stromy), kde každý nový model sa snaží napraviť chyby predchádzajúceho. XGBoost vylepšuje tento proces tým, že používa viac sofistikovaný algoritmus pre optimalizáciu.

Hackathon pomohol dospieť k záverom, že finančný sektor musí byť schopný kvantifikovať fyzické riziká súvisiace s klímou (napríklad v oblastiach poľnohospodárstva a výroby) a pochopiť ich dopad na hodnotenie finančných rizík.

Na zvýšenie systémovej odolnosti je možné využívať nástroje mikroprudenčnej a makroprudenčnej regulácie (SyRB, BBM, prahy koncentrácie, aplikácia politiky ESG).

Urýchliť prechod na udržateľnú a odolnú ekonomiku je možné dosiahnúť s konkrétnymi návrhmi:

  • V poľnohospodárstve: diverzifikácia zdrojov vody, systémy skorého varovania, poistenie a stanovenie ceny rizika.
  • Vo výrobnom priemysle: odolné dodávateľské reťazce voči klíme, manažment zásob, cirkulárna ekonomika.

Klimatické extrémy ako vlny horúčav, suchá, záplavy, lesné požiare a veterné búrky môžu negatívne ovplyvňovať ľudskú pohodu, rôzne ekonomické sektory a aktíva. Očakáva sa, že zmena klímy prinesie častejšie a intenzívnejšie extrémy, čím sa zvyšujú riziká pre spoločnosť a ekonomiku. Preto je lepšie porozumenie klimatickým extrémom a ich dopadom na nefinančné podniky nevyhnutné pre lepšie hodnotenie klimatických rizík pre finančné inštitúcie.

Výsledky tohto hackathonu pomohli zlepšiť chápanie klimatických extrémov a ich vplyvu na dva sektory hospodárstva (poľnohospodárske a priemyselné sektory). Výsledky a modely vyvinuté súťažnými tímami budú zverejnené v najbližších dňoch na webovej stránke Banque de France. ClimateChange Center a Európska komisia (Program Copernicus) budú na týchto výsledkoch s tímami ďalej pracovať.