en en

Informácia NBS k možnej transformácii bánk na pobočky

Novela zákona o bankách nemá negatívny vplyv na konkurenčné prostredie.

Osobitné hypotekárne úvery dnes na Slovensku neposkytuje žiadna pobočka zahraničnej banky. Na trhu bývania môže konkurovať inými úvermi na bývanie, pričom osobitné hypotekárne úvery dnes tvoria len 30% úverov na bývanie.

Návrh novely zákona o bankách, ktorý zakazuje pobočkám poskytovať osobitné hypotekárne úvery, nepovažuje NBS za diskriminačný1).

1.

Poskytovanie osobitných hypotekárnych úverov pobočkami zahraničných bánk je aj v súčasnosti spojené s určitými obmedzeniami, čoho dôsledkom je, že ani jedna pobočka zahraničnej banky o takéto povolenie ani nepožiadala.

Ak by licenciu na vykonávanie hypotekárnych obchodov získala pobočka zahraničnej banky, viaceré oblasti hypotekárnych obchodov by mohli byť vykonávané podľa právneho poriadku štátu, kde sídli banková skupina pod ktorú pobočka zahraničnej banky patrí. Dlžníci z hypotekárnych úverov a majitelia hypotekárnych záložných listov by v takomto prípade nemali rovnaké práva v porovnaní s klientmi slovenských bánk. Udelenie hypotekárnej licencie pobočke zahraničnej banky by preto nieslo riziko narušenia jednotných pravidiel v oblasti slovenského hypotekárneho bankovníctva.

2.

Pobočky zahraničných bánk majú v súčasnosti zvýhodnené postavenie vo viacerých iných oblastiach. Na rozdiel od domácich bánk a dcérskych spoločností zahraničných bánk nemusia na Slovensku investovať žiadny vlastný kapitál. Takýto model, bez potreby investovania kapitálu na Slovensku a využívania možnosti získať pre klienta pobočky prostriedky zo štátneho rozpočtu SR, považuje NBS za nevyvážený a deformujúci konkurenčné prostredie.

Hrozí oslabenie postavenia klienta?

Podľa NBS (na rozdiel od Slovenskej bankovej asociácie) je navrhovaná novela zákona v záujme zabezpečenia a zachovania ochrany spotrebiteľa. Ak by takáto zmena nebola prijatá, pre klienta by mohli nastať výrazné komplikácie, a to najmä pri uzatváraní zmlúv a vymáhaní nárokov zo zmlúv. Upozorňujeme tiež na riziko že zmluvy nemusia byť uzavreté podľa slovenského práva a vymáhateľné na Slovensku.

NBS vníma aj ďalšie významné riziká pre klienta najmä pri transformácii dcérskych spoločností zahraničných bánk na pobočky zahraničných bánk. V prípade zlyhania banky, ktorá na Slovensku pôsobí formou pobočky, môže pre klientov nastať dodatočná komplikácia spojená s výplatou nedostupných vkladov. Napríklad pri uplatňovaní náhrady za nedostupný vklad môže vzniknúť jazykový problém a nutnosť vycestovať do krajiny ústredia zahraničnej banky.

Transformácia na pobočky – významné riziko pre finančnú stabilitu na Slovensku

Okrem uvedených rizík má transformácia dcérskych spoločností na pobočky negatívny dopad aj na finančnú stabilitu. Pobočky nemajú právnu subjektivitu a nedisponujú žiadnym vlastným kapitálom. Dôsledkom je automatický a okamžitý prenos všetkých rizík bankovej skupiny na jej pobočku. Takéto riziko Národná banka Slovenska nemôže ani zmierniť ani ovplyvniť. Transformáciou dcérskych spoločností na pobočky sa vytvorí priestor na presun kapitálu a likvidných aktív do materských spoločností, čo môže narušiť súčasnú priaznivú finančnú situáciu slovenského bankového sektora. Podnikanie a riziká zahraničnej bankovej skupiny nedokáže NBS dostatočne ovplyvňovať ani monitorovať. V prípade zhoršenia situácie v zahraničnej bankovej skupine by NBS nemusela mať dostatok potrebných informácií na včasné upozornenie klientov.

Národná banka Slovenska je o súčasnom návrhu novely zákona o bankách otvorená diskusii. V médiách sa k tejto téme publikovali informácie, ktoré boli špekuláciami alebo polopravdami. Snahou Národnej banky Slovenska je aby sa o tejto téme diskutovalo vecne a s prihliadnutím nielen na záujem individuálnych inštitúcií, ale najmä s prihliadnutím na jej prínos pre stabilitu celého finančného sektora na Slovensku.

———————————————————————-

1) Stanovisko Slovenskej bankovej asociácie z 21.2.2013:

http://www.sbaonline.sk/sk/presscentrum/tlacove-spravy-sba/zakon-zhorsi-konkurencne-prostredie-pri-hypotekach-mladych.html

Problematika transformácie dcérskych spoločností na pobočky je bližšie popísaná v Analýze bankového sektora z hľadiska obozretnosti na makroúrovni za tretí štvrťrok 2012

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.