en en

Informácia NBS k podaniam klientov poisťovne Rapid life životná poisťovňa, a.s.

Národná banka Slovenska (NBS) v poslednom období zaznamenala výrazný nárast počtu podaní klientov poisťovne Rapid life životná poisťovňa, a.s.

Klienti poisťovne sa sťažujú najmä na to, že poisťovňa s nimi nekomunikuje a nevypláca im poistné plnenia, odkupnú hodnotu alebo mimoriadne poistné, a to napriek tomu, že jej doložili všetky potrebné a poisťovňou požadované doklady.

Z vybavovania podaní klientov, ktorí namietajú nezákonný postup poisťovne, NBS nadobudla podozrenie z porušovania ich spotrebiteľských práv zo strany poisťovne. Preto dávame do pozornosti právoplatné predbežné opatrenie vydané Národnou bankou Slovenska, ktorým zakázala poisťovni zavádzať spotrebiteľov (predbežné opatrenie zo dňa 18. 4. 2016 (č. OFS-4356/2016-1).

Zo zverejneného predbežného opatrenia vyplýva, že „Poisťovňa nie je oprávnená prerušiť prebiehajúcu likvidáciu poistných udalostí a prestať vyplácať poistné plnenia dohodnuté v poistných zmluvách len z dôvodu, že sama nadobudla pochybnosť o platnosti poistných zmlúv. Žiadne ustanovenie právneho predpisu, ako ani ustanovenie poistnej zmluvy, na takýto postup (prerušenie likvidácie[1]) poisťovňu neoprávňuje. Práve naopak, ustanovenie § 797 ods. 3 Občianskeho zákonníka ukladá poisťovni povinnosť vyšetrenie vykonať bez zbytočného odkladu[2]. Poisťovňa preto postupuje v tomto ohľade svojvoľne a bez právneho dôvodu.“

Ďalej NBS v predbežnom opatrení uviedla: „Pokiaľ poisťovňa konštatuje, že dôvodom pre jej pochybnosť o platnosti poistných zmlúv je už konštatovanie Národnej banky Slovenska z roku 2008 o výpočte poistného v rozpore so zákonom, nie je opodstatnené, ak začala spochybňovať platnosť zmlúv až v momente, kedy je povinná na ich podklade plniť a nie už v tom čase, kedy na základe predmetných poistných zmlúv inkasovala poistné, aby tak predchádzala vzniku škody na strane klientov…. Pričom, na druhej strane, poisťovňa naďalej vyberá poistné od spotrebiteľov, u ktorých poistná udalosť dosiaľ nenastala“.

Zo všetkých vyššie uvedených skutočností vyplýva, že postup poisťovne v tomto ohľade (prerušenie prebiehajúcich vyšetrení poistných udalostí resp. aj ukončených vyšetrení, nevyplácanie poistného plnenia z dôvodu pochybností o platnosti poistných zmlúv) je absolútne neopodstatnený, nemá zákonný ani zmluvný základ. Popísané konanie poisťovne orgán dohľadu považuje za účelové s úmyslom vyhýbať sa plneniu svojich zmluvných záväzkov.“

Národná banka Slovenska upozorňuje spotrebiteľov na to, že vo zverejnenom predbežnom opatrení sú odkazy na viaceré súdne rozhodnutia, ktoré sa týkajú individuálnych spotrebiteľských sporov voči spoločnosti Rapid life životná poisťovňa, a.s. V týchto konaniach sa súdy zaoberali zmluvným vzťahom medzi poisťovňou a spotrebiteľmi najmä vo vzťahu k tomu, či poistné zmluvy boli platne ukončené jednostranným úkonom poisťovne. Súdy v citovaných rozhodnutiach dospeli k záveru, že právny úkon, uzavretý účastníkmi konania, t.j. poistná zmluva, je riadny a platne uzavretý, a to napriek tomu, že poistné nebolo vypočítané v súlade s poistno-matematickými metódami.

Súdne rozhodnutia vo svojich odôvodneniach tiež opakovane uvádzajú, že ani rozhodnutie Ministerstva financií SR vo vzťahu k spoločnosti Rapid life životná poisťovňa, a.s., ani závery zistení Národnej banky Slovenska vo vzťahu k spoločnosti Rapid life životná poisťovňa, a.s., ako ani nesprávne rozhodnutia spoločnosti Rapid life životná poisťovňa, a.s. vo vzťahu k určeniu výšky poistného nemajú dopad na platnosť alebo obsah jednotlivých zmluvných vzťahov spoločnosti a jej klientov. Akýkoľvek vzťah medzi spoločnosťou Rapid life životná poisťovňa, a.s. a orgánom dohľadu nemôže spôsobiť zbavenie sa alebo zmenu záväzkov spoločnosti vyplývajúcich z poistnej zmluvy voči spotrebiteľom. Podrobnejšia citácia súdnych rozhodnutí je uvedená vo zverejnenom predbežnom opatrení.

NBS nie je oprávnená poisťovni nariadiť vyplatiť jednotlivým klientom poistné plnenia, odkupnú hodnotu a ani mimoriadne poistné. NBS však vykonáva sériu krokov a opatrení voči poisťovni s cieľom zabezpečiť ochranu práv spotrebiteľov.

Ďalšie informácie o krokoch, ktoré NBS vykonáva voči danej poisťovni nie je možné poskytnúť, a to z dôvodu povinnosti mlčanlivosti v služobných veciach podľa § 41 zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov a z dôvodu povinnosti mlčanlivosti o informáciách získaných pri dohľade nad dohliadanými subjektmi.

Národná banka Slovenska


[1] Prerušením likvidácie poisťovňa dočasne prestane robiť úkony smerujúce k tomu, aby vyplatila poistenému nárok, ktorý mu patrí podľa poistnej zmluvy.

[2] Vykonanie vyšetrenia bez zbytočného odkladu znamená, že poisťovňa musí čo najskôr zistiť všetky dôležité skutočnosti o tom, či a komu má vyplatiť peniaze z poistnej zmluvy.

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.