en en

Informácia NBS pre klientov poisťovne Rapid life životná poisťovňa, a.s. o zmene správcu

V konkurze na spoločnosť Rapid life životná poisťovňa, a.s., Okresný súd Košice I rozhodol o odvolaní doterajšieho správcu JUDr. Martina Morochoviča, so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice, zn. správcu S1407 a ustanovení nového správcu podstaty: JUDr. Jana Závodská, so sídlom kancelárie: Slovenskej jednoty 8, 040 01 Košice, zn. správcu: S737. Svoje podania týkajúce sa konkurzu spoločnosti je potrebné posielať už na adresu novej správkyne.

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.