en en

Informácia o oficiálnom publikovaní konverzného kurzu eura voči slovenskej korune a o začiatku obdobia povinného duálneho zobrazovania

Dňa 24. 7. 2008 bolo v Úradnom vestníku Európskej únie oficiálne vyhlásené nariadenie o konverznom kurze eura voči slovenskej korune [nariadenie Rady (ES) č. 694/2008 z 8. júla 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2866/98, pokiaľ ide o prevodný kurz euro pre Slovensko]. V súlade s publikovaním uvedeného záväzného aktu je tento deň, t.j. 24. júl 2008, rozhodujúci najmä pre stanovenie začiatku obdobia povinného duálneho zobrazovania cien, platieb a iných hodnôt zároveň v  slovenských korunách a aj v eurách v zmysle zákona 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Týmto dňom je nedeľa 24. 8. 2008, teda deň nasledujúci presne jeden mesiac po dni vyhlásenia (publikovania) nariadenia o konverznom kurze v Úradnom vestníku EÚ (§ 1 ods. 2 písm. d) a § 18 ods. 1 generálneho zákona o eure v spojení s úpravou o počítaní lehôt podľa § 122 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Dňa 24. 7. 2008 boli v  Úradnom vestníku Európskej únie oficiálne vyhlásené celkovo tri právne akty ES/EÚ, ktoré upravujú prijatie a zavedenie eura na Slovensku od 1.1.2009: 1: Rozhodnutie Rady (ES) č. 2008/608/ES z 8. júla 2008 v súlade s článkom 122 ods. 2 Zmluvy o prijatí jednotnej meny Slovenskom 1. januára 2009 (Ú. v. EÚ L 195, 24. 7. 2008). 2: Nariadenie Rady (ES) č.  693/2008 z 8. júla 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 974/98 z 3. mája 1998, pokiaľ ide o zavedenie eura na Slovensku (Ú. v. EÚ L 195, 24. 7. 2008). 3: Nariadenie Rady (ES) č. 694/2008 z 8. júla 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2866/98, pokiaľ ide o prevodný kurz euro pre Slovensko (Ú. v. EÚ L 195, 24. 7. 2008). Splnomocnenec vlády SR pre zavedenie eura ako aj Národná banka Slovenska v súlade odporúčaním Európskej komisie konštatujú, že v záujme skorej a čo najlepšej informovanosti spotrebiteľov a tiež s cieľom aj týmto spôsobom prispieť k udržiavaniu cenovej stability je vhodné začať dobrovoľné duálne zobrazovanie čo najskôr po schválení konverzného kurzu dňa 8. 7. 2008, optimálne teda už od dňa 8. 8. 2008.

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.