en en

Informácia pre klientov poisťovne Rapid life

Dňa 18. júla 2017 sa uskutočnila tlačová konferencia Národnej banky Slovenska a nútenej správkyne poisťovne Rapid life životná poisťovňa, a.s. JUDr. Ireny Sopkovej, na ktorej bola verejnosť informovaná o obsahu aktuálnej predbežnej správy nútenej správkyne.

Podľa zistení nútenej správkyne poisťovňa Rapid life životná poisťovňa, a.s. (poisťovňa) nemá v súčasnosti finančné prostriedky na výplatu poistných zmlúv svojim klientom. Nútená správkyňa poisťovne podá v najbližšom období návrh na konkurz poisťovne.

Nútená správa v poisťovni ani výsledky predbežnej správy správkyne nemajú vplyv na platnosť poistných zmlúv, ktoré má poisťovňa uzatvorené so svojimi klientmi. Avšak vzhľadom na súčasný stav, keď poisťovňa nemá na výplaty plnení z týchto zmlúv, nepovažujeme za morálne odporúčať, aby klienti naďalej platili poistné. V prípade vyhlásenia konkurzu odporúčame, aby si klienti prihlásili svoje pohľadávky zo zmlúv do konkurzu.

Ak sa v súčasnosti klienti poisťovne obrátia na Národnú banku Slovenska telefonicky alebo písomne s podaním, ktoré sa týka nevyplatenia zmluvných nárokov zo strany poisťovne, takéto podanie vybavíme len poukázaním na vyššie uvedené informácie.

O ďalšom vývoji Vás bude NBS priebežne informovať.

Národná banka Slovenska
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.