en en

Klimatický prísľub Národnej banky Slovenska

Silnejúci dosah klimatických zmien predstavuje priame a nepriame dlhodobé riziká pre reálnu ekonomiku a finančnú stabilitu, s dôsledkami ktorých sa musia popasovať centrálne banky na celom svete.

Aby sme mohli zodpovedne vykonávať zverené úlohy a naplniť náš mandát, musíme byť schopní analyzovať a pochopiť výzvy a riziká spojené s klimatickými zmenami a primerane na ne reagovať.

Klimatický prísľub Národnej banky Slovenska

Pri príležitosti 26. konferencie OSN o zmene klímy (COP 26) v Glasgowe by sme radi zopakovali, že sa v rámci nášho mandátu radi pripojíme ku globálnej reakcii na klimatické zmeny.

Ako člen obidvoch organizácií, Národná banka Slovenska (NBS) svojím prísľubom podporuje kolektívny záväzok prijatý prostredníctvom deklarácií Siete pre ekologizáciu finančného systému (NGFS)Európskej centrálnej banky (ECB).

Zaväzujeme sa postupne integrovať udržateľnosť do našich hlavných funkcií a interných operácií. V nasledujúcich rokoch sa NBS zaväzuje:

  • prehĺbiť pochopenie vplyvov klimatických zmien na finančnú stabilitu a hospodárstvo,
  • spolupracovať s tvorcami politík, finančným sektorom, akademickou obcou a ostatnými relevantnými stranami s cieľom podporiť širšiu diskusiu a vznik osvedčených postupov, identifikovať výzvy a riešenia,
  • zvyšovať povedomie o klimatických rizikách v bankách, poisťovniach a iných poskytovateľoch finančných služieb a monitorovať ich,
  • nastaviť očakávania v oblasti dohľadu,
  • podporovať harmonizované postupy zverejňovania a podávania správ o klíme a iných faktoroch súvisiacich s udržateľnosťou,
  • vytvoriť rámec hodnotenia rizík a stratégiu udržateľnosti pre naše vlastné portfóliá,
  • znížiť uhlíkovú stopu našich vlastných obchodných operácií,
  • komunikovať dôležitosť našej angažovanosti v tejto téme.

V Bratislave dňa 10. novembra 2021

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.