en en

Komentár BR NBS k rozhodnutiu o určenej výške úrokových sadzieb NBS

Banková rada NBS prerokovala a schválila Situačnú správu v SR o menovom vývoji za apríl 2008 a konštatovala, že makroekonomický vývoj sa na základe mesačných ukazovateľov významne neodlišuje od poslednej strednodobej predikcie. Vývoj inflácie je naďalej určovaný nákladovými faktormi a rast ekonomiky v prvom štvrťroku 2008 bol v súlade s predpokladmi centrálnej banky. Vzhľadom na uvedené skutočnosti nebolo potrebné meniť nastavenie menovej politiky.

Pri svojom rozhodovaní brala do úvahy BR NBS nasledujúce informácie: Inflácia meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien v porovnaní s marcom mierne zrýchlila medziročnú dynamiku. V porovnaní s predpokladmi NBS dosiahla inflácia v apríli mierne vyšší nárast, čo bolo spôsobené predovšetkým vývojom v cenách nespracovaných potravín. Vývoj cien energií a potravín sa následne premieta aj do cien služieb.

V marci došlo na základe mesačných údajov k spomaleniu medziročnej dynamiky tržieb maloobchodu, ako aj tržieb a produkcie priemyselnej a stavebnej výroby. To sa pravdepodobne prejavilo aj vo vývoji zahraničného obchodu, ktorý v porovnaní s predchádzajúcimi mesiacmi vykázal za marec mierny deficit. Spolu s revidovanými údajmi za prvé dva mesiace tohto roka sa zahraničný obchod vyvíjal v súlade s odhadmi NBS. Rovnako aj rýchly odhad HDP zverejnený Štatistickým úradom SR dosiahol v prvom štvrťroku 2008 dynamiku, ktorá je v súlade so strednodobou predikciou NBS. Relatívne rýchly rast zamestnanosti nasvedčuje, že na trhu práce stále existujú voľné zdroje pracovných síl. Na základe diskusie k makroekonomickému vývoju v apríli, v kontexte schválenej strednodobej predikcie a očakávaného prijatia spoločnej meny, BR NBS konštatovala, že vývoj inflácie je ovplyvňovaný vývojom cien energií a potravín, teda nákladovými faktormi.

Aj keď samotný rast ekonomiky zatiaľ nesignalizuje známky prehrievania a nedochádza k prehlbovaniu, resp. k vzniku nových rizík, NBS považuje za dôležité poznať štruktúru HDP. Vzhľadom na uvedené faktory sa BR NBS rozhodla ponechať určenú výšku úrokových sadzieb na súčasnej úrovni. V rámci rokovania BR NBS o určenej výške úrokových sadzieb NBS nepodal nikto z prítomných členov návrh na zmenu úrokových sadzieb.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.