en en

Komentár BR NBS k rozhodnutiu o určenej výške úrokových sadzieb NBS

Banková rada NBS prerokovala a schválila Situačnú správu o menovom vývoji v SR za jún, ako aj Strednodobú predikciu do roku 2010.

V súvislosti s najnovšími mesačnými údajmi BR NBS konštatovala, že vývoj inflácie za jún sa len mierne odlišoval od predpokladov NBS. Nárast spotrebiteľských cien súvisel predovšetkým s vývojom cien energií a potravín. V rámci cien energií rástli najmä ceny pohonných hmôt, ktorých vývoj v priebehu roka 2008 sa postupne začína premietať do cien niektorých služieb. Z vývoja cien obchodovateľných tovarov zatiaľ nie je možné pozorovať premietnutie vývoja výmenného kurzu z predchádzajúceho obdobia. Mesačné údaje zo štatistík trhu práce indikujú pokračovanie relatívne významného príspevku konečnej spotreby k výkonnosti ekonomiky.

Prebytok obchodnej bilancie v júni podporil očakávania vyrovnanejšej štruktúry ekonomického rastu v najbližšom období. Vývoj finančných ukazovateľov v obchode naďalej indikuje pokračujúcu orientáciu domácností na realizáciu spotrebných zámerov.

Schválená strednodobá predikcia do roku 2010 je založená na predpoklade konvergujúcej ekonomiky a zohľadňuje aktuálny makroekonomický vývoj. V porovnaní s aprílovou predikciou predpokladá na rok 2008 mierne zrýchlenie rastu ekonomiky, zamestnanosti, miezd, ale aj vyšší rast inflácie, predovšetkým vplyvom globálnych nákladových faktorov – energií a potravín. Dynamický rast produkcie jednotlivých odvetví bude súvisieť s intenzívnym využívaním výrobných kapacít, ale aj s nárastom disponibilného dôchodku domácností. Predpoklad spomaľujúcej sa dynamiky HDP v strednodobom horizonte, ako aj prorastové pôsobenie čistého vývozu i domáceho dopytu však zostalo, v porovnaní s aprílovou predikciou, zachované.

V strednodobom horizonte predikcia predpokladá postupné pôsobenie nedávneho vývoja výmenného kurzu na ekonomiku, s tlmiacim vplyvom na vývoj trhu práce, obchodnej bilancie i celkovej výkonnosti ekonomiky. Takýto vývoj by sa mal premietať predovšetkým v roku 2009 do cien tovarov i služieb. Na ceny tovarov by po zavedení eura malo vplývať aj zjednodušenie obchodnej výmeny a cenového porovnávania.

Ceny služieb budú ovplyvnené vývojom regulovaných cien, ako aj prebiehajúcou konvergenciou. V porovnaní s predchádzajúcou predikciou NBS očakáva len mierne zvýšenie inflácie v roku 2009 a stabilizáciu jej vývoja v roku 2010.

V rámci diskusie k júlovej predikcii banková rada konštatovala, že v súvislosti s očakávaným vývojom existujú riziká makroekonomického vývoja. Pretrvávajú riziká v cenách energetických komodít a potravín.

NBS bude monitorovať sekundárne prejavy spôsobené globálnym rastom cien komodít. Vzhľadom na aktuálny vývoj aj trh práce predstavuje riziko strednodobej predikcie. Bude obzvlášť dôležité všímať si reláciu vývoja miezd a rastu produktivity práce v jednotlivých odvetviach, ako aj vývoj miezd vo verejnom sektore.

Vzhľadom na to, že po analýze aktuálneho vývoja nebola v júlovej predikcii významnejšie prehodnotená cyklická pozícia ekonomiky, ako aj v súvislosti s faktom, že júnový rast cien v SR bol porovnateľný s vývojom inflácie v eurozóne, kde taktiež cenový rast bol ovplyvnený predovšetkým nákladovými faktormi, BR NBS sa rozhodla, v prostredí reštriktívneho pôsobenia výmenného kurzu a blížiaceho sa vstupu do eurozóny, nezmeniť úrokové sadzby.

V rámci rokovania BR NBS o určenej výške úrokových sadzieb NBS nepodal nikto z prítomných členov návrh na zmenu úrokových sadzieb.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.