en en

KOMENTÁR BR NBS K ROZHODNUTIU O URČENEJ VÝŠKE ÚROKOVÝCH SADZIEB NBS

Banková rada NBS prerokovala a schválila Situačnú správu o menovom vývoji v SR za august, kde diskutovala aj o vývoji ekonomiky za druhý štvrťrok 2008. Zverejnené údaje o vývoji inflácie prezentovali v auguste po dlhšom období rastu pokles cien na medzimesačnej báze. Vývoj HDP sa z hľadiska štruktúry výrazne neodlišoval od odhadov centrálnej banky. Banková rada NBS rozhodla o ponechaní súčasnej úrovne úrokových sadzieb. Pri svojom rozhodovaní brala BR NBS do úvahy nasledovné faktory. Vývoj inflácie meranej harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien bol na medziročnej báze stabilný, čo bolo ovplyvnené medzimesačným znížením cien tovarov, kde poklesli ceny nespracovaných potravín. V cenách služieb naďalej pretrváva vplyv nákladových faktorov z doterajšieho rastu cien potravín a pohonných hmôt. Spomalenie inflácie bolo vykázané aj v eurozóne, pričom pokračovanie priaznivého vývoja inflácie bude závisieť od ďalšieho smerovania cien komodít. Spotrebiteľské ceny v SR sa v auguste vyvíjali v súlade s očakávaniami centrálnej banky. Zverejnené podrobnejšie údaje o vývoji ekonomiky v 2. štvrťroku 2008 indikujú, že spomalenie medziročnej dynamiky HDP bolo ovplyvnené najmä vývojom konečnej spotreby domácností. Nižšia dynamika konečnej spotreby domácností súvisela s vývojom tržieb v maloobchode a predstavuje tak pozitívny vplyv na vývoj dopytovej inflácie. Vzhľadom na vysokú dynamiku miezd a zamestnanosti by mohlo v ďalších štvrťrokoch dôjsť k opätovnému zvýšeniu rastu súkromnej spotreby. Aj napriek miernemu spomaleniu dynamiky miezd a zrevidovaniu údajov za vývoj miezd v prvom štvrťroku 2008 nie je možné mzdový vývoj, vzhľadom na rast jednotkových nákladov práce, považovať za primeraný makroekonomickému vývoju. Dynamika exportu dosahuje aj naďalej priaznivé hodnoty, pričom vyšší deficit obchodnej bilancie v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka je ovplyvnený vývojom cien surovín. Vzhľadom na štruktúru vývoja HDP, ako aj v súvislosti s vývojom inflácie, BR NBS v rámci diskusie zastáva názor, že aktuálne publikované údaje nie sú dôvodom na zmenu pohľadu na doterajší makroekonomický vývoj, ktorý je v oblasti cien ovplyvňovaný nákladovými faktormi. Spomalenie vývoja reálnej ekonomiky je dôsledkom bázického efektu priamych zahraničných investícií v automobilovom priemysle v predchádzajúcom roku, zatiaľ bez evidencie dopadu vplyvu z medzinárodnej ekonomiky. V rámci rokovania BR NBS o určenej výške úrokových sadzieb NBS nepodal nikto z prítomných členov návrh na zmenu úrokových sadzieb.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.