en en

Komentár BR NBS k rozhodnutiu o určenej výške úrokových sadzieb NBS

Banková rada NBS prerokovala Situačnú správu o menovom vývoji v SR za november, ako aj strednodobú predikciu do roku 2010. V rámci diskusie BR NBS konštatovala, že inflácia sa v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom spomalila v súlade s očakávaniami, a to vplyvom cien potravín a pohonných hmôt. Prorastovo na vývoj inflácie však pôsobil vývoj regulovaných cien dopravy a postupné premietanie rastu cien tepla jednotlivými teplárenskými spoločnosťami. V ďalších mesiacoch NBS očakáva pokračovania spomaľovania rastu cien.

Štatistický úrad SR zverejnil údaje o vývoji reálnej ekonomiky a trhu práce za tretí štvrťrok 2008, ktoré sú v súlade s odhadmi centrálnej banky. Spomalenie dynamiky HDP bolo ovplyvnené odznievaním efektu priamych zahraničných investícií v rámci automobilového a elektrotechnického priemyslu na export SR a zatiaľ nebolo ovplyvnené dopadom spomaľujúceho sa zahraničného dopytu. Je to zrejmé aj z rastúcej dynamiky zamestnanosti v danom štvrťroku. Tento vplyv by sa mal začať prejavovať až v nasledujúcich štvrťrokoch. Vývoj zahraničného obchodu v októbri vykázal kladné saldo avšak pri poklese dynamiky tak exportu ako aj importu.

V novembri bol vykázaný pokles indikátora spotrebiteľskej dôvery, z čoho spolu s vývojom dopytu v krajinách našich obchodných partnerov je možné usudzovať, že vplyv finančnej krízy v nasledujúcich mesiacoch ovplyvní aj vývoj slovenskej ekonomiky. V dôsledku toho NBS v rámci strednodobej predikcie očakáva spomalenie rastu HDP v roku 2009 v porovnaní s predchádzajúcou predikciou o takmer 2 percentuálne body. Tento predpoklad je založený na priamom dopade poklesu zahraničného dopytu bez významnejšieho vplyvu prostredníctvom kanála zhoršenia podmienok v oblasti finančného sprostredkovania. Spomalenie ekonomického rastu prostredníctvom negatívneho vplyvu na exportné odvetvia by sa malo prejaviť aj vo vývoji zamestnanosti a miezd, kde očakávame spomalenie ich dynamiky tak doterajšej, ako aj v porovnaní s predchádzajúcou predikciou. Zatiaľ však v treťom štvrťroku 2008 došlo k nárastu jednotkových nákladov práce, a to najmä v dôsledku zníženia dynamiky produktivity práce. NBS očakáva, že v ďalšom období dôjde k spomaľovaniu tempa rastu produktivity práce, a preto upozorňuje, aby sa tomu prispôsobil aj mzdový vývoj, aby sa primerane spomalil rast miezd.

V súlade s predpokladmi ECB, ktoré NBS zahrnula do svojej strednodobej predikcie, (nakoľko sa stala súčasťou predikčného procesu v rámci ECB), by v roku 2010 malo dôjsť k oživeniu zahraničného dopytu s priaznivým vplyvom na vývoj ekonomiky SR.

Strednodobá predikcia je v tomto období spojená s veľkou mierou neistoty, nakoľko je obtiažne odhadnúť dobu trvania a intenzitu vplyvu finančnej krízy. Ku koncu prvého štvrťroka NBS bude strednodobú predikciu revidovať, pričom v tom období budú k dispozícii niektoré údaje z mesačných štatistík, ktoré by mohli jasnejšie signalizovať veľkosť dopadu spomalenia globálneho rastu na ekonomiku SR. Vzhľadom na to, že SR sa od 1. januára 2009 stane súčasťou eurozóny a menovú politiku bude vykonávať ECB, nebude NBS vydávať v rámci situačnej správy komentáre, ktorých cieľom bolo objasniť dôvody, ktoré ovplyvňovali rozhodovanie BR NBS v oblasti určenej výšky úrokových sadzieb.

NBS bude naďalej zverejňovať mesačné správy o ekonomickom vývoji, avšak v stručnejšej verzii. Strednodobé predikcie bude NBS aj naďalej publikovať na štvrťročnej báze a ich načasovanie bude v súlade s predikčným procesom ECB.

V rámci rokovania BR NBS o určenej výške úrokových sadzieb NBS nepodal nikto z prítomných členov návrh na zmenu úrokových sadzieb.

Od 1. januára 2009 budú v SR oficiálnymi úrokovými sadzbami sadzby ECB (Eurosystému), čo znamená zvýšenie jednodňovej sterilizačnej sadzby na 2% a zníženie jednodňovej refinančnej sadzby na 3%.


Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.