en en

Komentár BR NBS k rozhodnutiu o určenej výške úrokových sadzieb NBS

Banková rada NBS prerokovala a schválila Situačnú správu v SR o menovom vývoji za marec ako aj Strednodobú predikciu do roku 2010.

Na základe najnovších mesačných údajov BR NBS konštatovala, že vývoj inflácie sa za marec výrazne neodlišoval od predpokladov NBS. Spotrebiteľské ceny pokračovali v raste a v porovnaní s februárom zvýšili svoju medziročnú dynamiku ceny potravín, ale najmä ceny niektorých služieb. Tento vývoj však nesúvisel s dopytovými tlakmi, ale bol ovplyvnený vývojom cien energií a potravín. V marci sa zvýšili aj regulované ceny tepla, rástli aj ceny pohonných hmôt. Zvýšenie inflácie v SR bolo v marci porovnateľné s rastúcimi cenami v eurozóne, ktoré boli tiež ovplyvnené nákladovými faktormi. Mesačné údaje o tržbách a produkcii zaznamenali rastúce dynamiky, čo môže byť výsledkom odhadovaného intenzívnejšieho ako očakávaného zvýšenia produkčných schopností v minulom roku. Aj v súvislosti s tým vykázala vo februári obchodná bilancia prebytok. Vývoj výmenného kurzu bol ovplyvnený situáciou na svetových finančných trhoch, ktorá sa odrážala aj vo vývoji regionálneho sentimentu krátkodobých investorov.

Banková rada NBS zároveň schválila aj strednodobú predikciu do roku 2010. Tak na základe vývoja reálnej ekonomiky v roku 2007, ako aj vzhľadom na dynamický rast produkcie jednotlivých odvetví sa odhaduje mierne rýchlejší rast výkonnosti ekonomiky v tomto a v nasledujúcom roku. Vzhľadom na odhadovaný priaznivý vývoj produkčných schopností ekonomiky nie sú v súčasnosti signály jej prehrievania. Predpoklad spomaľujúcej sa dynamiky HDP v strednodobom horizonte však zostal, v porovnaní s januárovou predikciou, zachovaný. Predikcia vývoja reálnej ekonomiky je naďalej založená na predpoklade zdravého ekonomického rastu s vyváženým príspevkom domáceho dopytu, ako aj čistého exportu. Vývoj nominálnych miezd sa výraznejšie neodchyľuje od predpokladov predchádzajúcej predikcie, keď ich rast by mal byť krytý rastom produktivity práce. Strednodobá predikcia inflácie by mala byť ovplyvnená najmä vývojom cien energií a potravín, pričom v porovnaní s januárovou strednodobou predikciou by malo v roku 2009 dôjsť k miernemu nárastu koncoročnej dynamiky spotrebiteľských cien. Ku koncu horizontu prognózy predpokladáme pokračovanie reálnej konvergencie, pričom v cenovom vývoji by už mal absentovať vplyv efektu spotrebných daní a efektu zaokrúhľovania cien po predpokladanom prijatí spoločnej meny.

V rámci diskusie k strednodobej predikcii Banková rada konštatovala, že vzhľadom na doterajší vývoj a v súvislosti s najnovšími informáciami, nedošlo k prehĺbeniu dopytových rizík v odhadovanom vývoji inflácie. Rovnaké riziká, ako v januárovej predikcii, pretrvávajú v cenách ropy a potravín. Ide však o riziká v oblasti nákladovej inflácie, ktoré by ovplyvnili cenový vývoj aj v okolitých krajinách, a preto nepredstavujú hrozbu udržateľnosti vývoja inflácie SR. Aj vzhľadom na ďalšiu plánovanú konsolidáciu verejných financií by malo dochádzať k tlmeniu dopytových inflačných impulzov. Rizikom zostáva aj naďalej vývoj miezd a situácia na trhu práce, kde je potrebné zabezpečiť umiernený mzdový vývoj najmä vo verejnom sektore a prijímanie ďalších opatrení na zvýšenie mobility a motivácie pracovnej sily.

Vzhľadom na to, že rast inflácie je tvorený nákladovými faktormi, čo predstavuje globálny vplyv na cenový vývoj aj v okolitých krajinách, rozhodla BR NBS o ponechaní kľúčových úrokových sadzieb na súčasnej úrovni. Rozhodnutie BR NBS bolo ovplyvnené aj tým, že odhady makroekonomického vývoja v strednodobom horizonte sa podstatným spôsobom neodlišujú od predchádzajúcej predikcie, predovšetkým v oblasti rizík dopytovo ťahanej inflácie.

V rámci rokovania BR NBS o určenej výške úrokových sadzieb NBS nepodal nikto z prítomných členov návrh na zmenu úrokových sadzieb.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.