en en

Komentár BR NBS k rozhodnutiu o určenej výške úrokových sadzieb NBS

Banková rada NBS prerokovala a schválila Situačnú správu o menovom vývoji v SR za december 2007 a strednodobú predikciu do roku 2009. V súvislosti s najnovšími mesačnými údajmi BR NBS konštatovala, že aj v decembri pokračovalo zvyšovanie cien potravín, aj keď už nie tak dynamicky ako v predchádzajúcich mesiacoch.

Vývoj cien potravín na Slovensku je podobný ako v okolitých krajinách a ako v eurozóne. Spolu s prorastovým vplyvom cien ropy predstavujú potraviny nákladové faktory zvyšovania inflácie. Preto došlo v roku 2007 k prekročeniu inflačného cieľa NBS. Tieto faktory však boli stanovené ako výnimky z inflačného cieľa, ktorý by bol splnený pri abstrahovaní od vplyvu celosvetového rastu cien potravín a cien energií. Z mesačných údajov o vývoji nominálnych miezd a produkcie je zrejmé pokračovanie doterajšieho priaznivého trendu. Obchodná bilancia v novembri vykázala vyšší ako odhadovaný deficit. Vzhľadom na priaznivejší vývoj v predchádzajúcich mesiacoch, je kumulatívne saldo zahraničného obchodu v súlade s očakávaniami, keď bolo vykázané jeho výrazné medziročné zlepšenie. Výmenný kurz bol v decembri ako aj v tomto mesiaci volatilný, a to vplyvom celkového vývoja v okolitom regióne. Zo strany centrálnej banky však nebolo potrebné reagovať. Schválená strednodobá predikcia do roku 2009 sa neodlišuje od predchádzajúcej októbrovej strednodobej predikcie v pohľade na vývoj a stav ekonomiky SR. Vzhľadom na to, že v najnovšej strednodobej predikcii bola zohľadnená revízia údajov zahraničného obchodu a HDP nie je možné porovnávať niektoré číselné údaje. Celkovo však zo schválenej strednodobej predikcie vyplýva, že ekonomika produkovala v roku 2007 blízko svojho potenciálu a nedochádzalo tak, aj napriek jej dynamickému rastu, k prehrievaniu.

Podobný vývoj je možné očakávať v tomto a aj v nasledujúcom roku. Situácia na trhu práce bola v roku 2007 stabilná, nedochádzalo zatiaľ k nadmernému rastu miezd ani k tvorbe úzkych miest v rámci trhu práce. Rovnako, ako v predchádzajúcej strednodobej predikcii, očakáva NBS v oblasti trhu práce pokračovanie doterajšieho priaznivého vývoja v rámci celého horizontu predikcie. Nezmenené zostali aj základné predpoklady týkajúce sa zlepšovania vývoja obchodnej bilancie a celého bežného účtu platobnej bilancie, ako aj zmierňovania dynamiky HDP. Vzhľadom na aktuálny, ako aj očakávaný vývoj cien potravín a ropy došlo k zvýšeniu predikcie inflácie na tento a budúci rok. NBS očakáva splnenie Maastrichtského inflačného kritéria, ako aj udržateľnosť vývoja inflácie v nasledujúcom období. Pri hodnotení inflácie v rokoch 2008 a 2009 je potrebné brať do úvahy vplyv zvýšenia spotrebných daní a odhadovaný vplyv zaokrúhľovania v prípade zavedenia spoločnej meny. V rámci diskusie k januárovej strednodobej predikcii bolo BR NBS konštatované, že celkový makroekonomický vývoj tak aktuálny ako aj očakávaný je možné považovať za priaznivý, pričom v porovnaní s predchádzajúcou strednodobou predikciou nedošlo k zásadnej zmene v pohľade na vývoj ekonomiky SR.

Predpokladá sa tiež pokračovanie umierneného mzdového rastu, pričom sa však zachovávajú kladné reálne mzdy. Podobne, ako v predchádzajúcej strednodobej predikcii existujú riziká makroekonomického vývoja. Tieto riziká predstavuje ďalší vývoj cien ropy ako aj potravín. NBS bude dôsledne monitorovať prípadné sekundárne prejavy spôsobené rastom cien týchto komodít. Medzi riziká patrí tiež vývoj miezd ako aj situácia na trhu práce. V súvislosti s tým, že schválená strednodobá predikcia sa zásadným spôsobom neodlišuje od predchádzajúcej v pohľade na existenciu dopytových tlakov a vzhľadom na to, že vývoj inflácie je ovplyvňovaný faktormi mimo pôsobenia menovej politiky v prostredí reštriktívneho pôsobenia menových podmienok, je vytvorený priestor pre ponechania úrokových sadzieb na súčasnej úrovni. V rámci rokovania BR NBS o určenej výške úrokových sadzieb NBS nepodal nikto z prítomných členov návrh na zmenu úrokových sadzieb.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.