en en

Komentár BR NBS k rozhodnutiu o určenej výške úrokových sadzieb NBS

Banková rada NBS schválila Situačnú správu o menovom vývoji v SR za január 2008. Na základe aktuálnych informácií o makroekonomickom vývoji BR NBS konštatovala, že v dynamike spotrebiteľských cien pretrváva prorastový vplyv vývoja cien potravín. V oblasti reálnej ekonomiky bol vykázaný dynamický rast HDP, ktorý súvisel aj s jednorazovým efektom predzásobenia tabakovými výrobkami.

Po očistení o tento faktor BR NBS konštatovala, že vývoj ekonomiky bol v roku 2007 v súlade s odhadmi centrálnej banky. Na základe zváženia aktuálneho ako aj očakávaného makroekonomického vývoja rozhodla BR NBS o ponechaní súčasnej úrovne určených úrokových sadzieb. Faktory, ktoré brala BR NBS do úvahy pri svojom rozhodovaní. V súvislosti s tým, že v čase rozhodovania BR NBS nemala k dispozícii informáciu o vývoji inflácie meranej harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien, bola braná do úvahy inflácia meraná národným indexom CPI.

Na základe jeho vývoja je možné konštatovať, že v porovnaní s očakávaniami NBS rýchlejšie rástli najmä ceny potravín a energií. Ich doterajší dynamický vývoj sa prejavil aj v rastúcich dynamikách niektorých cien služieb. Z pohľadu centrálnej banky ide o výlučne nákladový faktor vývoja inflácie. Štatistický úrad SR zverejnil rýchly odhad vývoja ekonomiky v poslednom štvrťroku minulého roka, z ktorého vyplynul výrazne dynamický rast HDP. Tento bol ovplyvnený vysokým výberom daní z produktov, čo súviselo najmä s predzásobením cigaretami. Za rastom ekonomiky by tak nemali byť dopytové vplyvy, ale predovšetkým jednorazové faktory. Pre centrálnu banku bude však dôležité poznať aj detailnú štruktúru rastu HDP.

Vývoj výmenného kurzu bol v januári, ako aj začiatkom februára volatilnejší v porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami, čo súviselo s vývojom na medzinárodných finančných trhoch ako aj s vývojom v okolitom regióne. Z diskusie k Situačnej správe v SR za január 2008 vyplynulo, že odchýlky makroekonomického vývoja od odhadov NBS sú spôsobené nákladovými alebo jednorazovými faktormi. Banková rada NBS zatiaľ nemala dôvod meniť súčasné nastavenie menovej politiky. V rámci rokovania BR NBS o určenej výške úrokových sadzieb NBS nepodal nikto z prítomných členov návrh na zmenu úrokových sadzieb.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.