en en

KOMENTÁR BR NBS K ROZHODNUTIU O URČENEJ VÝŠKE ÚROKOVÝCH SADZIEB NBS

Banková rada NBS prerokovala Situačnú správu o menovom vývoji v SR za september, kde v rámci diskusie konštatovala, že vplyv svetovej finančnej krízy sa Slovenska významnejšie nedotkol. Bankový sektor je zdravý a má dostatok likvidity, medzibankový peňažný trh funguje bez problémov.

Inflácia v septembri na medziročnej báze mierne vzrástla. Z dôvodu vývoja cien surovín, ako aj vzhľadom na bázický efekt minuloročného rastu cien potravín v poslednom štvrťroku, je možné očakávať spomaľovanie jej dynamiky v ďalších mesiacoch. Mesačné ukazovatele vývoja reálnej ekonomiky zatiaľ neposkytujú jednoznačné signály výraznejšieho spomaľovania ekonomického rastu. Vzhľadom na vykazované znižovanie zahraničného dopytu, tak aktuálneho ale predovšetkým očakávaného, je možné predpokladať negatívny dopad aj na slovenskú ekonomiku. To vytvára predpoklady pre prispôsobenie sa úrokovým sadzbám Európskej centrálnej banky. Preto, za účelom harmonizácie úrokových sadzieb a stabilizácie ekonomiky v súvislosti s globálnou krízou, BR NBS rozhodla o znížení úrokovej sadzby pre dvojtýždňové REPO tendre s obchodnými bankami na 3,75% a zmene úrokových sadzieb na úroveň 2,75% pre jednodňové sterilizačné obchody a 4,75% pre jednodňové refinančné obchody, s účinnosťou od 29. 10. 2008. Vývoj inflácie meranej harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien bol v septembri ovplyvnený najmä rastom cien tepla.

V súvislosti s postupným premietaním doterajšieho vývoja cien potravín a ropy pokračoval aj v septembri rast cien služieb, a to v oblasti stravovania, resp. dopravy. Uvedené nákladové faktory, vyplývajúce z doterajšieho vývoja cien komodít, boli len čiastočne eliminované spomalením dynamiky cien potravín, najmä nespracovaných. Vývoj inflácie bol mierne rýchlejší v porovnaní s očakávaniami centrálnej banky. Podľa zverejnených mesačných údajov za vybrané odvetvia došlo v auguste k spomaleniu dynamiky tak tržieb, ako aj priemyselnej produkcie, čo môže súvisieť s volatilitou týchto predbežných ukazovateľov, ale môže to byť aj dôsledok doterajšieho znižovania konečnej spotreby v ekonomikách našich obchodných partnerov. Najmä vzhľadom na dopady súčasnej finančnej krízy na celosvetové spomalenie dopytu je možné očakávať aj spomalenie produkcie a exportu SR, predovšetkým v roku 2009.

To by sa malo prejaviť v spomalení dynamiky HDP, pričom inflácia by mala byť v súlade s poslednou strednodobou predikciou. Aktualizácia odhadu makroekonomického vývoja bude predmetom ďalšej strednodobej predikcie NBS, ktorá bude zverejnená až začiatkom decembra, nakoľko NBS je už zapojená do predikčného procesu v rámci ESCB. Takéto zverejnenie predikcie je v súlade s požiadavkami Eurosystému.

Medzibankový peňažný trh bolo možné v priebehu septembra charakterizovať ako stabilný, bez viditeľnejšieho dopadu prebiehajúcej finančnej krízy. NBS pokračovala v štandardnom výkone operácií na voľnom trhu, pričom istá volatilita bola zaznamenaná v oblasti devízového kurzu.

Banková rada Národnej banky Slovenska hlasovala dňa 28. októbra 2008 o návrhu na zníženie určenej výšky úrokových sadzieb NBS nasledovne: z 10 vymenovaných členov BR NBS hlasovalo za zníženie 9 členov, 1 člen bol neprítomný.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.