en en

KOMENTÁR BR NBS K ROZHODNUTIU O URČENEJ VÝŠKE ÚROKOVÝCH SADZIEB NBS

Banková rada NBS prerokovala a schválila Situačnú správu o menovom vývoji v SR za október, pričom konštatovala, že v súlade s očakávaniami NBS došlo k spomaleniu vývoja inflácie, a to aj vplyvom bázického efektu minuloročného výrazného rastu cien potravín. Vývoj ostatných makroekonomických ukazovateľov nezaznamenal podstatnú zmenu a priemyselná produkcia vykázala opätovný medziročný rast. Vzhľadom na posledné rozhodnutie NBS, keď došlo k zníženiu určenej výšky úrokových sadzieb, dosahuje základná úroková sadzba porovnateľnú úroveň s eurozónou. BR NBS rozhodla o ponechaní súčasnej úrovne určenej výšky úrokových sadzieb.

V rámci rokovania boli diskutované nasledujúce faktory: Vývoj inflácie meranej indexom spotrebiteľských cien HICP bol v súlade s odhadmi NBS. Tak ako sa predpokladalo vplyvom výrazného spomalenia cien nespracovaných potravín, ktorých medzimesačný rast bol podstatne nižší ako v minulom roku, došlo k spomaleniu dynamiky inflácie. Rovnakým smerom pôsobili aj ceny pohonných hmôt. Naopak, prorastový vplyv mali ostatné ceny energií ako aj ceny služieb, najmä vplyvom dobiehania rastúcich nákladov doterajšieho obdobia v cenách dopravy a stravovacích služieb. Mesačné ukazovatele ekonomického vývoja boli v súlade s doterajším vývojom, kde vývoj tržieb vybraných odvetví vykázal v septembri mierne vyšší medziročný rast. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom rástla aj priemyselná produkcia. Priaznivý bol aj vývoj obchodnej bilancie, ktorá vykázala prebytok pravdepodobne aj vplyvom vývoja cien nerastných surovín. Štatistický úrad SR zverejnil rýchly odhad vývoja ekonomiky, v rámci ktorého bol vykázaný mierne pomalší rast ekonomiky v porovnaní s predchádzajúcimi štvrťrokmi, čo je v súlade s odhadmi NBS a súvisí s bázickým efektom nábehu výroby dopravných prostriedkov v minulom roku. Aj napriek tomu, ekonomika SR stále dokáže produkovať voľné pracovné miesta, čo sa prejavilo v ďalšom medziročnom raste zamestnanosti. Na základe najnovších údajov BR NBS v rámci rokovania charakterizovala celkový makroekonomický a menový vývoj ako akceptovateľný, ktorý je v súlade s predpokladmi centrálnej banky. V rámci rokovania BR NBS o určenej výške úrokových sadzieb NBS nepodal nikto z prítomných členov návrh na zmenu úrokových sadzieb.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.