en en

Komentár BR NBS k rozhodnutiu o určenej výške úrokových sadzieb NBS

Banková rada NBS na svojom 10. zasadnutí dňa 27. februára 2007 prerokovala Situačnú správu o menovom vývoji v SR za január a konštatovala, že aktuálny makroekonomický vývoj sa neodchyľoval od predpokladov strednodobej predikcie.

Aj napriek tomu, že v čase rokovania BR NBS nebola k dispozícii informácia o  vývoji inflácie meranej harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien, z vývoja jednotlivých položiek národného indexu je možné usudzovať, že vývoj inflácie by mal byť v januári v súlade s odhadmi centrálnej banky. Rovnako aj dynamika HDP sa neodlišovala od očakávaní NBS a potvrdila, že ekonomika SR má predpoklady pre pokračujúci rýchly a zdravý hospodársky rast.

Pri svojom rozhodovaní brala BR NBS do úvahy tieto skutočnosti.

Inflácia meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien bude Štatistickým úradom SR publikovaná až po rokovaní BR NBS. Na základe národného indexu spotrebiteľských cien CPI došlo v januári k vyššiemu ako očakávanému medzimesačnému nárastu cenovej hladiny. To bolo spôsobené vývojom nákladových faktorov trhových služieb, najmä fondu opráv a imputovaného nájomného. Uvedené položky však nie sú súčasťou harmonizovanej cenovej štatistiky, preto nebudú prorastovo pôsobiť na infláciu meranú HICP. Vývoj ostatných položiek, ktoré sú spoločné pre obidve metodiky sa, s výnimkou potravín, ktoré zaznamenali rýchlejšiu dynamiku v porovnaní s odhadmi, vyvíjal v súlade s očakávaniami NBS.

Zverejnený rýchly odhad HDP sa z hľadiska dosiahnutej dynamiky neodchyľoval od predpokladov NBS a bol aj v súlade s vývojom mesačných indikátorov tržieb, produkcie a ekonomického sentimentu. Komentár ŠÚ SR k zverejneným údajom naznačuje, že vysoký hospodársky rast úzko súvisí s exportnou výkonnosťou ekonomiky. Vzhľadom na spomalenie dynamiky rastu zamestnanosti, je možné predpokladať, že vývoj produktivity práce by mal predstihnúť rast miezd, čím by mali byť naplnené predpoklady centrálnej banky z januárovej strednodobej predikcie.

Na základe zhodnotenia aktuálneho a očakávaného makroekonomického vývoja BR NBS konštatovala, že tento bol v súlade s predpokladmi poslednej strednodobej predikcie. Z vývoja štruktúry indexu spotrebiteľských cien je možné predpokladať, že s výnimkou cien potravín, nedošlo k naplneniu identifikovaných inflačných rizík. Jednotlivé ukazovatele makroekonomického vývoja sú v súlade s  predpokladmi centrálnej banky, a preto nebolo v súčasnosti potrebné meniť nastavenie menových podmienok.

Banková rada NBS sa zaoberala aj porovnaním úrokových sadzieb vybraných bankových produktov za Slovensko, eurozónu a krajiny V4. Z analýzy vyplýva, že v  niektorých segmentoch (týka sa to najmä spotrebiteľských úverov domácnostiam) je diferenciál v SR neobvykle vysoký.

Návrh na zníženie určenej výšky úrokových sadzieb o 0,25 percentuálneho boda nezískal dostatočnú podporu, keď Banková rada Národnej banky Slovenska hlasovala dňa 27.2. 2007 o návrhu na zníženie určenej výšky úrokových sadzieb NBS nasledovne: z 8 vymenovaných členov BR NBS hlasoval za zníženie 1 člen, proti hlasovali 6 členovia a hlasovania sa zdržal 1 člen.

Jana Kováčová
oddelenie komunikácie

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.