en en

Komentár BR NBS k rozhodnutiu o určenej výške úrokových sadzieb NBS

Banková rada, prerokovala a schválila Situačnú správu o menovom vývoji v SR za máj 2008, pričom v rámci diskusie venovala pozornosť okrem vývoja inflácie aj najnovším údajom z reálnej ekonomiky a z trhu práce.

Vývoj spotrebiteľských cien v máji pokračoval vo zvyšovaní medziročnej dynamiky. Banková rada NBS konštatovala, že zatiaľ prevládajú nákladové faktory vo vývoji inflácie, ktoré súvisia s rastom cien energií a potravín. Dynamika rastu HDP bola v súlade s očakávaniami centrálnej banky, domáci dopyt však vykázal výraznejší príspevok. Vzhľadom na stabilizujúce sa tržby v maloobchode a rast priemyselnej produkcie v apríli je možné očakávať zmenu v štruktúre HDP v ďalšom období. Aj v súvislosti s tým rozhodla BR NBS o ponechaní úrokových sadzieb na súčasnej úrovni.

Pri svojom rozhodovaní brala BR NBS do úvahy nasledovné faktory.

Vývoj inflácie meranej harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien, rovnako ako v eurozóne, zrýchlil svoj rast. V porovnaní s očakávaniami NBS rýchlejšie rástli ceny potravín a ceny energií. V rámci služieb, s výnimkou cien v sektore zdravotníctva, rástli na medziročnej báze ceny tých služieb, ktoré sú ovplyvňované nákladovými faktormi.

Vývoj reálnej ekonomiky za prvý štvrťrok 2008 vykázal relatívne rýchlu dynamiku domáceho dopytu, čo bolo ovplyvnené konečnou spotrebou domácností a do istej miery aj tvorbou zásob. Zároveň došlo k poklesu miery úspor, čo spolu s dynamickým vývojom miezd a s rastom zamestnanosti malo dopad na rastúcu spotrebu obyvateľstva. Produktivita práce v celej ekonomike zaostávala za dynamikou miezd a jednotkové náklady práce sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom výrazne zvýšili, čo je možné považovať za rizikový faktor inflácie, pokiaľ by takýto vývoj pretrvával aj v nasledujúcom období. Z pohľadu na jednotlivé sektory bol vykázaný značne dynamický rast miezd najmä vo verejnom sektore. Tento vývoj bol do istej miery skreslený aj posunom zvyšovania miezd vo verejnej správe z júla na január 2008.

Z mesačných údajov o vývoji tržieb, predovšetkým v priemyselnej výrobe a v súvislosti s tvorbou zásob v ekonomike (najmä nedokončenej výroby) vyplýva, že vývoj exportu by mal pokračovať v rastúcej dynamike s pozitívnym dopadom na obchodnú bilanciu. Naopak v oblasti tržieb v maloobchode dochádza k spomaľovaniu tempa rastu, čo by mohlo znamenať aj pribrzdenie konečnej spotreby domácností v ďalšom štvrťroku.

Po revalvácii centrálnej parity s účinnosťou od 29. mája 2008 došlo k stabilizácii vývoja výmenného kurzu.

Na základe najnovších údajov o vývoji ekonomiky a inflácie je možné konštatovať, že aktuálny a očakávaný makroekonomický vývoj je zatiaľ v súlade s očakávaniami NBS, pričom vo vývoji spotrebiteľských cien dochádza k výraznejšiemu vplyvu zatiaľ len nákladových faktorov. Aby vývoj inflácie nebol negatívne ovplyvnený aj dopytovými faktormi, je nevyhnutné spomaliť dynamiku miezd, a to predovšetkým vo verejnom sektore. Vzhľadom na nárast inflačných rizík pôsobí vývoj výmenného kurzu v poslednom období reštriktívne na menové podmienky a vzhľadom na očakávaný vstup do eurozóny v roku 2009 je možnosť použitia iných nástrojov menovej politiky už limitovaná.

V rámci rokovania BR NBS o určenej výške úrokových sadzieb NBS nepodal nikto z prítomných členov návrh na zmenu úrokových sadzieb.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.