en en

Komentár BR NBS k rozhodnutiu o určenej výške úrokových sadzieb NBS

Banková rada NBS schválila Situačnú správu o menovom vývoji v SR za február 2008, v rámci ktorej diskutovala aktuálny a očakávaný vývoj inflácie. Vo februári došlo k ďalšiemu zvýšeniu inflácie, čo bolo spôsobené nákladovými faktormi. Takýto vývoj prebiehal aj v ostatných krajinách EÚ, pričom v SR naďalej absentujú dopytové faktory rastu cien. Je to zrejmé aj zo štruktúry tvorby a použitia rastu HDP, kde príspevok čistého exportu a tvorba pridanej hodnoty v priemysle boli v súlade s očakávaniami NBS.

Vplyv daní na tvorbu HDP nepredstavuje proinflačný impulz a rovnako aj vývoj konečnej spotreby domácností nepokračoval v zrýchľovaní dynamiky rastu v poslednom štvrťroku 2007 a za celý rok 2007 sa výrazne neodlišoval od očakávaní NBS. Vzhľadom na to, že nebolo identifikované prehĺbenie možných rizikových vplyvov na vývoj inflácie v oblasti dopytu, rozhodla BR NBS o ponechaní určenej výšky úrokových sadzieb na súčasnej úrovni. BR NBS brala do úvahy pri svojom rozhodovaní nasledujúce informácie. Vývoj inflácie vo februári bol mierne vyšší v porovnaní s krátkodobou predikciou NBS a bol ovplyvnený tak vývojom cien potravín, ako aj služieb, kde sa prejavujú vplyvy rastu cien energií a agrokomodít.

Aj napriek dynamickému rastu ekonomiky v štvrtom štvrťroku, je možné vývoj štruktúry HDP z pohľadu vplyvu na vývoj inflácie považovať za akceptovateľný. Tak dynamika HDP za celý rok 2007, ako aj jeho štruktúra boli v súlade s odhadmi centrálnej banky. Tvorba zisku sa nepreliala do mzdového vývoja, pokračoval rast investícií, ako aj rast sklonu k úsporám. Jednotkové náklady práce sa v roku 2007 v porovnaní s predchádzajúcim rokom vyvíjali tiež priaznivo. Na základe mesačných údajov o vývoji zahraničného obchodu pokračuje jeho pozitívny vývoj aj v januári 2008.

Na základe najnovších informácií o makroekonomickom vývoji je možné konštatovať, že tento je v súlade s očakávaniami NBS. Naďalej pretrvávajú identifikované riziká, pričom v prostredí rastu inflácie tlačenej nákladovými faktormi je potrebné udržiavať neinflačný mzdový vývoj vo všetkých sektoroch ekonomiky, najmä však vo verejnom sektore, ktorý sa v poslednom štvrťroku 2007 podieľal na výraznejšom, ako očakávanom zvýšení miezd v ekonomike SR. Z uvedených dôvodov bude nevyhnuté pokračovať naďalej v obozretnej fiškálnej politike. V rámci rokovania BR NBS o určenej výške úrokových sadzieb NBS nepodal nikto z prítomných členov návrh na zmenu úrokových sadzieb.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.