en en

Komentár BR NBS k rozhodnutiu o určenej výške úrokových sadzieb NBS

Banková rada NBS na svojom 6. zasadnutí dňa 30. januára 2007 prerokovala Situačnú správu o menovom vývoji v SR za december a schválila strednodobú predikciu, ktorá konzistentným spôsobom poskytuje obraz o aktuálnom, ale aj očakávanom makroekonomickom vývoji slovenskej ekonomiky.

V roku 2006 inflácia prekročila stanovený inflačný cieľ (2,5%), predovšetkým z dôvodu vývoja cien energií, čo predstavuje faktor, ktorý je mimo pôsobenia menovej politiky.

V decembri dosiahla inflácia meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien mierne nižšiu úroveň v porovnaní s očakávaniami NBS, čo súviselo s priaznivejším vývojom cien energií. Dosiahnutá hodnota inflácie sa nachádzala nad stanoveným cieľom NBS, a to predovšetkým vplyvom dynamického rastu regulovaných cien energií, ktoré odrážali výrazný rast ceny ropy z roku 2005 a z prvej polovice roku 2006. Vzhľadom na to, že sa jedná o nákladové faktory, ktoré sú mimo pôsobnosti menovej politiky, reagovala NBS v priebehu minulého roka zvyšovaním úrokových sadzieb, aby zabránila vzniku sekundárnych efektov z očakávaného rastu regulovaných cien.

V rámci diskusie o situačnej správe BR NBS konštatovala, že mierne spomalenie dynamiky niektorých mesačných odvetvových ukazovateľov vývoja produkcie a tržieb bolo spôsobené ich volatilným charakterom vývoja, pričom hlavné exportné odvetvia vykazovali stále vysoký rast. V týchto intenciách BR NBS vnímala aj zverejnenie nového údaju o deficite zahraničného obchodu v novembri, pričom NBS predpokladá, že v tomto roku by sa vplyvom očakávaného zvýšenia exportnej výkonnosti najmä v automobilovom a elektrotechnickom priemysle mali deficity zahraničného obchodu významnejšie znížiť.

Vývoj výmenného kurzu sa vplyvom decembrovej intervencie NBS a vplyvom ponechania prebytku voľnej likvidity v bankovom sektore v januári stabilizoval. Tieto aktivity NBS na devízovom a peňažnom trhu boli zamerané na ovplyvnenie sentimentu krátkodobých zahraničných investorov a domácich obchodných bánk, v dôsledku ktorého sa vývoj výmenného kurzu začal podstatnejšie odchyľovať od vývoja ekonomických fundamentov. Vplyvom vývoja výmenného kurzu tak došlo k sprísneniu menových podmienok, čo bolo Bankovou radou NBS charakterizované zatiaľ ako krátkodobé a dočasné.

Aktuálny vývoj ekonomiky v poslednom štvrťroku 2006 a nové informácie o vývoji regulovaných cien do značnej miery ovplyvnili hodnoty kľúčových makroekonomických ukazovateľov v januárovej strednodobej predikcii.

Dynamický rast HDP v treťom štvrťroku 2006 naznačil, že výrobné kapacity ekonomiky sa rozširujú rýchlejšie, ako sa pôvodne predpokladalo. NBS očakáva, že naštartovaná tvorba pridanej hodnoty bude pokračovať aj v najbližších rokoch. V dôsledku toho NBS zvýšila odhad dynamiky HDP v celom horizonte predikcie. Vzhľadom na štruktúru rastu ekonomiky, ktorá sa sústredí do zvýšenia exportnej výkonnosti, nepredpokladá NBS vznik dodatočného inflačného impulzu, nakoľko takýto vývoj súvisí s rastom potenciálu ekonomiky. To znamená, že by nemalo dochádzať k nežiaducemu prehrievaniu ekonomiky. Rast ekonomiky by mal byť založený predovšetkým na raste produktivity práce, ktorá by sa mala premietnuť do rastu ziskovosti a investičnej aktivity a nemala by sa prejaviť v nominálnom mzdovom vývoji.

Nižšia inflácia dosiahnutá v roku 2006, ako bola pôvodne NBS očakávaná, by sa mala premietnuť do menších inflačných očakávaní v tomto roku. Spolu s nižším ako pôvodne odhadovaným rastom regulovaných cien energií NBS predpokladá, že inflačný cieľ bude v  roku 2007 splnený.

V súvislosti s tým, že účinnosť menovej politiky sa v ekonomike a v inflácii prejaví s istým časovým posunom, je pri rozhodovaní centrálnej banky o výkone menovej politiky potrebné prihliadať k vývoju inflácie už aj v roku 2008. V porovnaní s predchádzajúcou predikciou sa inflácia meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien v roku 2008 nemení a nachádza sa na úrovni inflačného cieľa. Naďalej však pretrvávajú riziká tak domáce, ako aj zahraničné. Patrí sem predovšetkým vývoj cien energií a vývoj miezd vo vzťahu k produktivite práce. S ohľadom na tieto riziká Banková rada NBS pokladá aktuálne nastavenie menových podmienok za adekvátne. Vzhľadom na to BR NBS zatiaľ nepovažuje za potrebné meniť súčasnú úroveň úrokových sadzieb.

Návrh na zníženie určenej výšky úrokových sadzieb nezískal dostatočnú podporu, keď Banková rada Národnej banky Slovenska hlasovala dňa 30. januára 2007 o návrhu na zníženie určenej výšky úrokových sadzieb NBS nasledovne: z 8 vymenovaných členov BR NBS hlasovali za zníženie 2 členovia, proti hlasovali 5 členovia.

Igor Barát
hovorca NBS

Národná banka Slovenska
tlačové oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.