en en

Komentár BR NBS k rozhodnutiu o určenej výške úrokových sadzieb NBS

Banková rada NBS na svojom 13. rokovaní dňa 27. marca 2007 prerokovala a  schválila Situačnú správu v SR za február, ktorá potvrdila doterajší trend znižovania inflácie a pokračovanie dynamického ekonomického vývoja.

Vo februári sa inflácia na medziročnej báze ďalej spomalila. Zverejnená štruktúra ekonomického rastu v poslednom štvrťroku minulého roka bola v súlade s  očakávaniami NBS, keď hlavným zdrojom rastu ekonomiky bol čistý export. Vývoj produktivity práce aj naďalej predstihoval rast miezd. Priaznivý vývoj exportnej výkonnosti ekonomiky v druhom polroku 2006 sa prejavil aj v januárovom vývoji zahraničného obchodu, ktorý dosiahol výrazný prebytok. V dôsledku toho sa vytvára priestor pre pokles úrokových sadzieb NBS. Preto BR NBS rozhodla o  znížení určenej výšky úrokových sadzieb nasledovne: s účinnosťou od 28. marca 2007 bude úroková sadzba pre jednodňové sterilizačné obchody 2,5%, pre jednodňové refinančné obchody 6% a pre dvojtýždňové REPO tendre s obchodnými bankami 4,5%.

Banková rada NBS pri svojom rozhodovaní brala do úvahy nasledujúce faktory.

Inflácia meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien sa vo februári v  porovnaní s predchádzajúcim mesiacom spomalila, čo bolo súlade s očakávaniami NBS. Vývoj inflácie bol ovplyvnený spomalením medziročného tempa rastu cien tovarov, a to vplyvom priaznivého vývoja cien energií, ako aj spomalením rastu cien potravín. Inflácia v oblasti služieb na medziročnej báze stagnovala.

Štatistický úrad SR zverejnil údaje o vývoji HDP za štvrtý štvrťrok 2006, ktorého dynamika a štruktúra sa podstatnejšie neodchyľovala od predpokladov NBS. Vývoj HDP v reálnom vyjadrení bol prorastovo ovplyvnený dynamickejším vývozom tovarov a služieb v porovnaní s ich dovozom. V dôsledku toho zaznamenal čistý export v roku 2006, v protiklade s predchádzajúcim rokom, kladný príspevok k  rastu ekonomiky. V januári dosiahlo tempo rastu vývozu vysokú hodnotu, čo je potvrdením predpokladu NBS o pokračovaní rastu exportnej výkonnosti. V dôsledku toho obchodná bilancia dosiahla v januári vysoký prebytok. Ďalšie zvyšovanie januárových dynamík tržieb a produkcie v priemysle, najmä však v odvetví výroby strojov a dopravných zariadení naznačuje, že vývoj ekonomiky a obchodnej bilancie by mal aj v ďalšom období pokračovať v priaznivom vývoji. Vzhľadom na to, že dynamika rastu zamestnanosti bola v minulom roku porovnateľná s rokom 2005, bol vysoký rast ekonomiky tvorený najmä zvyšovaním produktivity práce. Za pozitívum možno považovať, že sa toto nepremietlo do dynamického rastu miezd. Vývoj konečnej spotreby bol len mierne vyšší v porovnaní s rokom 2005, čo bolo spôsobené výlučne rastom konečnej spotreby verejnej správy v prvom polroku 2006. Celkovo je zo štruktúry rastu ekonomiky zrejmé, že tento bol tvorený rastom produkčných schopností.

S účinnosťou od 19. marca 2007 bola po dohode všetkých zainteresovaných strán revalvovaná centrálna parita koruny voči euru o 8,5%. Následné zhodnotenie výmenného kurzu je možné charakterizovať ako nezodpovedajúce ekonomickým fundamentom.

V rámci diskusie k Situačnej správe o menovom vývoji v SR Banková rada NBS dospela k názoru, že v inflácii neboli identifikované žiadne ďalšie prorastové riziká, nakoľko vývoj ekonomiky bol v súlade s očakávaniami NBS a zároveň bol tvorený rastom jej potenciálu. Tým teda nepredstavuje zdroj vzniku dopytových inflačných tlakov. To umožnilo zmeniť nastavenie menovej politiky prostredníctvom zníženia úrokových sadzieb.

Banková rada Národnej banky Slovenska hlasovala dňa 27. marca o návrhu na zníženie určenej výšky úrokových sadzieb NBS nasledovne: z 9 vymenovaných členov BR NBS hlasovalo za zníženie 7 členov a 1 člen sa hlasovania zdržal.

Jana Kováčová
oddelenie komunikácie

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.