en en

KOMENTÁR BR NBS K ROZHODNUTIU O URČENEJ VÝŠKE ÚROKOVÝCH SADZIEB NBS

Banková rada NBS prerokovala a schválila Situačnú správu o menovom vývoji v SR za júl, pričom konštatovala, že makroekonomický vývoj pokračuje v doterajších tendenciách.

Vývoj inflácie sa v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom mierne zrýchlil, čo bolo spôsobené ďalším prenosom nákladových faktorov do spotrebiteľských cien, najmä v oblasti dopravy a niektorých služieb súvisiacich s rekreáciou a stravovaním. Z hľadiska dynamiky vykázala podobný vývoj aj inflácia v eurozóne.

Nákladový charakter rastu cien bude pravdepodobne pretrvávať ešte najbližšie mesiace, pričom situácia na trhu cien energií a agrokomodít je zatiaľ priaznivá. Vývoj inflácie ako aj ekonomiky SR, v súvislosti s publikovaným rýchlym odhadom Štatistického úradu SR, bol v súlade s očakávaniami centrálnej banky. Banková rada NBS rozhodla o ponechaní súčasnej úrovne úrokových sadzieb. Pri svojom rozhodovaní brala BR NBS do úvahy nasledovné faktory.

Vývoj inflácie meranej harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien sa na medziročnej báze mierne zrýchlil. Rástli ceny tovarov aj služieb, a to z dôvodu premietania doterajších úrovní cien energií a potravín. V nasledujúcich mesiacoch by mal na ceny potravín vplývať efekt zvýšenia spotrebnej dane z tabakových výrobkov, na druhej strane sa prejaví bázický efekt minuloročného rastu cien agrokomodít. Preto by už vývoj inflácie nemal výrazne zrýchľovať medziročnú dynamiku. Štatistický úrad SR zverejnil rýchly odhad HDP, ktorého rast vykázal spomalenie medziročnej dynamiky, čo bolo v súlade s odhadmi centrálnej banky. Z hľadiska budúceho vývoja inflácie bude dôležitá štruktúra HDP, pričom však spomaľujúca sa dynamika tržieb v maloobchode v jednotlivých mesiacoch druhého štvrťroka 2008 by mohla indikovať neakcelerujúci vývoj dynamiky konečnej spotreby.

Aktuálny vývoj zahraničného obchodu, ktorého deficity sú spôsobované aj vysokými cenami nerastných surovín sa tiež podstatným spôsobom neodlišuje od predpokladov NBS.

Vzhľadom na štruktúru vývoja inflácie a dosiahnutej predbežnej dynamiky HDP, Banková rada NBS konštatovala, že zatiaľ naďalej prevláda nákladový charakter rastu spotrebiteľských cien. Dôležité je, aby tento fakt nebol impulzom pre nerovnovážny rast miezd. Vzhľadom na ďalšie zvýšenie rastu zamestnanosti pri spomalení rastu HDP môže totiž začať vznikať nepomer medzi rastom miezd a produktivity.

Rovnaké riziká indikuje aj Európska centrálna banka. V rámci rokovania BR NBS o určenej výške úrokových sadzieb NBS nepodal nikto z prítomných členov návrh na zmenu úrokových sadzieb.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.