en en

Komentár NBS k rýchlemu odhadu HDP a zamestnanosti v 1. štvrťroku 2012

Z rýchleho odhadu Štatistického úradu SR vyplýva, že hrubý domáci produkt (HDP) v prvom štvrťroku 2012, aj napriek očakávaniam o spomalení jeho dynamiky, opätovne dosiahol pomerne výrazný medzikvartálny rast, a to 0,8 % (3,1 % medziročne). Tento pozitívny vývoj sa čiastočne premietol aj do vývoja na trhu práce, keď zamestnanosť mierne vzrástla o 0,2 % oproti predchádzajúcemu štvrťroku (0,6 % medziročne). Mesačné štatistiky za vybrané odvetvia (väčšie podniky) skôr indikovali mierne zníženie zamestnanosti, avšak vývoj v ostatných odvetviach vykompenzoval predpokladaný pokles. Vývoj HDP, rovnako ako vývoj na trhu práce, predstihol očakávania NBS.

Podrobná štruktúra ekonomického rastu bude zverejnená 6. júna 2012, avšak vývoj niektorých zložiek je možné odhadnúť z už publikovaných mesačných štatistík. Podľa nich by malo dôjsť k očakávanému miernemu oživeniu časti domáceho dopytu, ktoré však z hľadiska pretrvávajúcich negatívnych rizík nemusí byť trvalé. Po viac ako troch rokoch poklesu došlo začiatkom tohto roka k  rastu tržieb v maloobchode, čo spolu s postupným zlepšovaním sa spotrebiteľskej dôvery môže naznačovať zastavenie prepadov spotreby domácností. Jej prípadné výraznejšie zotavenie však pravdepodobne bude tlmiť stále vysoká nezamestnanosť.

Nárast by mohla zaznamenať spotreba verejnej správy. Podľa informácií o hotovostnom čerpaní štátneho rozpočtu sa v prvom štvrťroku 2012 zvýšili najmä výdavky vlády na tovary a služby. Výraznejší vplyv fixných investícii na vývoj HDP sa nepredpokladá, nakoľko ich vysoká úroveň v minulom roku by mala byť jednorazovo ovplyvnená hlavne prípravou na rozširovanie výroby dopravných prostriedkov.

V 1. štvrťroku 2012 bol hlavným zdrojom rastu ekonomiky zahraničný obchod, pričom z konca minulého roka pokračoval pozitívny vývoj salda bilancie tovarov. Ku kladnému saldu však pomohli najmä nízke dovozy. Nepotvrdili sa tak očakávania ohľadom postupného návratu dovoznej náročnosti na pôvodné úrovne. Nesúlad medzi vývozmi a dovozmi tovarov z mesačných štatistík pretrvával aj v tomto štvrťroku, keď sa objem dovozov javí byť značne podhodnotený. V minulosti si podniky kompenzovali výpadok dovozov čerpaním zásob, je však otázne či rovnako reagovali aj teraz a či tento trend môže dlhodobejšie pokračovať. Ak však nízke dovozy signalizujú skôr negatívne očakávania ohľadom budúcej produkcie, môže to ovplyvniť vývoj ekonomiky v nasledujúcich štvrťrokoch.

Odbor menovej politiky

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.