en en

Komentár NBS k rýchlemu odhadu HDP a zamestnanosti v 2. štvrťroku 2012

Z rýchleho odhadu Štatistického úradu SR vyplýva, že hrubý domáci produkt (HDP) aj v druhom štvrťroku 2012 pokračoval v relatívne vysokom raste, čo predstihlo i očakávania NBS. Podľa zatiaľ zverejnených údajov za krajiny eurozóny vzrástla najrýchlejšie slovenská ekonomika, a to, medzikvartálne o 0,7 % (2,7 % medziročne). Tento vývoj sa však nepremietol do situácie na trhu práce, keď zamestnanosť oproti predchádzajúcemu štvrťroku stagnovala (medziročne vzrástla o 0,2 %). Stagnáciu na trhu práce však indikovali aj mesačné štatistiky za vybrané odvetvia (väčšie podniky).

Podrobná štruktúra ekonomického rastu bude zverejnená 6. septembra 2012, avšak vývoj niektorých zložiek je možné odhadnúť z už publikovaných mesačných štatistík. Z údajov o zahraničnom obchode vyplýva pokračovanie pozitívneho vývoja salda bilancie tovarov, čo bolo ovplyvnené predovšetkým rastom automobilového priemyslu. To je zrejmé aj z dvojciferných dynamík priemyselnej produkcie. Čistý export by tak opätovne mal najvýraznejšie prispievať k HDP.

Domáci dopyt by mal byť aj naďalej slabý. Spotreba domácností by mala byť utlmená, čo indikuje vývoj tržieb v maloobchode, ale i výraznejšie spomalenie rastu miezd a teda aj príjmov domácností. Tento trend vývoja súkromnej spotreby potvrdzuje taktiež vývoj na trhu práce, keď sa spomaľuje rast zamestnanosti a pretrváva stále vysoká nezamestnanosť.

Je možné predpokladať, že ani spotreba verejnej správy nebude prispievať k rastu ekonomiky, keďže jej výraznejší rast začiatkom roka súvisel pravdepodobne s konaním predčasných volieb. Výdavky verejnej správy by teda v druhom štvrťroku už nemali rásť tak dynamicky. Vyplýva to aj z údajov o hotovostnom čerpaní štátneho rozpočtu, podľa ktorých výdavky na tovary a služby medziročne klesli. Rovnako sa nepredpokladá ani výraznejší príspevok fixných investícií k rastu ekonomiky, keďže trend spomaľovania rastu úverov poskytnutých podnikom pokračuje aj naďalej.

Spomaľovanie ekonomického sentimentu u nás a v ostatných krajinách EÚ sa zatiaľ nepremietlo do ukazovateľov ekonomického vývoja SR v 2. štvrťroku, môže však ovplyvniť vývoj domácej ekonomiky v nasledujúcom období.

Odbor menovej politiky

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.