en en

Komentár NBS k rýchlemu odhadu HDP a zamestnanosti v 3. štvrťroku 2011

Podľa rýchleho odhadu Štatistického úradu SR sa hrubý domáci produkt v treťom štvrťroku zvýšil oproti predchádzajúcemu štvrťroku o 0,7 % (2,9 % medziročne). Slovenská ekonomika tak pokračovala v  relatívne vysokom raste aj v treťom štvrťroku, pričom jeho dynamika sa v porovnaní s prechádzajúcimi štvrťrokmi spomalila len nepatrne. Rovnako oživenie pokračovalo aj na trhu práce, keď zamestnanosť vzrástla v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom o 0,3 % (1,7 % medziročne). Vývoj oboch ukazovateľov predstihol odhady NBS. Podrobná štruktúra ekonomického rastu bude zverejnená 6. decembra 2011, vývoj jednotlivých zložiek však naznačujú už publikované mesačné štatistiky.

Klesajúce tržby v maloobchode, zhoršujúca sa dôvera spotrebiteľov, ale aj prebiehajúca konsolidácia verejných výdavkov indikujú stagnáciu, resp. pokles konečnej spotreby. Investičná aktivita firiem, v kontexte vývoja ziskovosti z predchádzajúcich štvrťrokov, ako aj aktuálnej úverovej aktivity tak pravdepodobne môže byť jedinou rastúcou zložkou domáceho dopytu. Je preto možné očakávať, že rast ekonomickej aktivity bol tvorený najmä vývojom v zahraničnom obchode, keď kladné saldo bilancie tovarov spôsobilo najmä významné spomalenie dovozov. Je však otázne, či tento vývoj signalizuje klesajúcu dovoznú náročnosť vybraných odvetví ekonomiky (najmä elektrotechnického priemyslu) a súvisí tak so štrukturálnymi zmenami, alebo zohľadňuje negatívne očakávania firiem týkajúce sa budúceho dopytu po svojich tovaroch. Napriek významným rizikám budúceho makroekonomického vývoja, zverejnený rýchly odhad vývoja ekonomiky za 3. štvrťrok zakladá optimistickejší pohľad na rast HDP v roku 2012.

Odbor menovej politiky

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.