en en

Komentár NBS k rýchlemu odhadu HDP a zamestnanosti v 4. štvrťroku 2011

Z rýchleho odhadu Štatistického úradu SR vyplýva, že vývoj slovenského hrubého domáceho produktu (HDP) nebol v poslednom štvrťroku 2011 ovplyvnený klesajúcim ekonomickým sentimentom v Eurozóne a v SR, keď sa hrubý domáci produkt v 4. štvrťroku zvýšil oproti predchádzajúcemu štvrťroku o 0,9 % (3,4 % medziročne v porovnaní s 3,0 % v 3. štvrťroku 2011). Slovenská ekonomika tak dokonca mierne zvýšila svoj medzikvartálny rast v porovnaní s predchádzajúcimi štvrťrokmi. Priaznivý vývoj ekonomiky SR indikoval mesačný vývoj zahraničného obchodu, ktorého saldo dosiahlo v 4. štvrťroku najvyššiu kladnú úroveň z celého roka. Na trhu práce však aj v prostredí relatívne rýchleho rastu HDP došlo k stagnácii zamestnanosti na úrovni z predchádzajúceho štvrťroka (a medziročný rast spomalil z 1,7 % v 3. štvrťroku na 0,9 %). Zatiaľ čo vývoj HDP predstihol očakávania NBS, vývoj na trhu práce bol menej pozitívny.

V celom roku 2011 by podľa predbežného odhadu dosiahol rast HDP 3,3 % a zamestnanosť by vzrástla o 1,8 %.

Napriek existujúcim rizikám budúceho makroekonomického vývoja by mohol zverejnený rýchly odhad vývoja ekonomiky za 4. štvrťrok 2011 zakladať mierne optimistickejší pohľad na rast HDP v roku 2012. Pri hypotetickom predpoklade zachovania tvorby HDP v tomto roku na úrovni 4. štvrťroka 2011, čiže pri nulových medzikvartálnych dynamikách, by ekonomika SR vzrástla v roku 2012 o viac ako 1 %. To znamená, že v prípade odhadovania rastu nižšieho ako 1%, by musela ekonomika SR zaznamenať výraznejší pokles v jednom alebo viacerých štvrťrokoch tohto roka.

Podrobná štruktúra ekonomického rastu bude zverejnená 6. marca 2012, vývoj jednotlivých zložiek je však možné odhadnúť z už publikovaných mesačných štatistík.

Pokračujúci pokles tržieb v maloobchode a ďalšie zhoršovanie spotrebiteľskej dôvery koncom minulého roka by sa pravdepodobne mohli premietnuť do poklesu súkromnej spotreby. Vzhľadom na prebiehajúcu konsolidáciu verejných financií, ktorá je zrejmá z hotovostného plnenia štátneho rozpočtu, ani spotreba verejnej správy by podľa očakávaní nemala prispievať k rastu ekonomiky. Z domáceho dopytu by tak prorastovo mohli pôsobiť jedine investície. Avšak aj pri investičnej aktivite firiem možno očakávať skôr spomalenie vyplývajúce z poklesu ich ziskovosti v predchádzajúcom štvrťroku a zo spomaľovania úverovej aktivity. Podobne ako v minulých štvrťrokoch prispel k rastu ekonomiky pravdepodobne najviac vývoj zahraničného obchodu, ako to naznačuje výrazne pozitívne saldo bilancie tovarov. Kladné saldo bolo dôsledkom najmä pokračujúcich nízkych dovozov. Tie však mohli byť odrazom, na jednej strane, možných štrukturálnych zmien a teda znižovania dovoznej náročnosti v niektorých odvetviach, na druhej strane však môžu nízke dovozy signalizovať negatívne očakávania firiem ohľadom budúcej produkcie.

Odbor menovej politiky

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.