en en

Komentár NBS k vývoju HDP v 1. štvrťroku 2011

Zverejnené údaje ŠÚ SR potvrdili medziročný rast HDP slovenskej ekonomiky v 1. štvrťroku na úrovni 3,5 % a medzikvartálny nárast o 1% v stálych cenách, ako to naznačoval rýchly odhad publikovaný pred niekoľkými týždňami. Taktiež sa potvrdili trendy vývoja z mesačných štatistík. K rastu ekonomiky (medziročne ako aj v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom) výrazne prispel pozitívny zahraničný obchod, keď exporty tovarov a služieb rástli dvojciferným tempom. Dovozy za rastom vývozov mierne zaostávali, keďže domáca časť ekonomiky sa naďalej nevyvíjala priaznivo.

Spotreba domácností za prvé tri mesiace medziročne ako aj medzikvartálne stagnovala aj napriek rastu príjmov a zamestnanosti, dôsledkom čoho bolo ďalšie zvýšenie miery úspor. Zamestnanosť v ekonomike začiatkom roka zaznamenala výraznejšie zrýchlenie jej medziročnej dynamiky, k čomu prispel hlavne rast počtu zamestnancov v priemysle.

Fixné investície poklesli oproti predchádzajúcemu štvrťroku a prepad zaznamenali aj na medziročnej báze. Napriek pokračujúcemu rastu priemyselnej produkcie a ziskovosti firiem, podniky nepristupovali k obnove investícií takým tempom ako koncom minulého roka. Z jednotlivých odvetví sa pod tento vývoj podpísalo najmä stavebníctvo, ktoré sa z krízy spamätáva najdlhšie. Vidieť to môžeme aj v poklese investícií do všetkých typov budov vrátane budov na bývanie, ktoré si udržali ako jediné svoj rast aj počas krízového obdobia.

Spotreba verejnej správy zaznamenala v 1. štvrťroku v porovnaní so 4. štvrťrokom nárast, čo sa prejavilo aj v spomalení medziročného poklesu. V rámci konečnej spotreby verejného sektora došlo v 1. štvrťroku k medziročnému poklesu výdavkov na tovary a služby. Zároveň z podrobnejších údajov o vývoji zamestnanosti vyplýva, že v tomto sektore došlo aj k zníženiu počtu zamestnancov. Na celkovom objeme vyplatených kompenzácií zamestnancov sa to však na základe údajov ŠÚ SR výraznejšie neprejavilo. Rast celkového objemu mzdových výdavkov v rámci konečnej spotreby verejnej správy mohol byť ovplyvnený vyplácaním odstupného, ako aj možným prepúšťaním pracovníkov s nižšími mzdovými nárokmi. Investície v sektore verejnej správy medziročne mierne vzrástli.

HDP a jeho komponentov v 1.štvrťroku 2011, rast v stálych cenách v %

medziročne

medzikvartálne

Hrubý domáci produkt

3,5

1,0

Konečná spotreba domácností

-0,1

-0,1

Konečná spotreba verejnej správy

-2,5

0,9

Tvorba hrubého fixného kapitálu

1,2

-1,8

Vývoz výrobkov a služieb

15,8

5,6

Dovoz výrobkov a služieb

11,3

2,3

Zdroj: ŠÚ SR

Poznámka: medzikvartálne rasty na základe sezónne očistených údajov

Odbor menovej politiky

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.