en en

Komentár NBS k vývoju inflácie v decembri 2012

Na základe údajov Štatistického úradu SR spomalil medziročný rast spotrebiteľských cien meraných národným indexom CPI v decembri na 3,2 % z novembrových 3,4 %. Medzimesačne klesli ceny o 0,1 %. Spomalenie medziročnej inflácie bolo rýchlejšie, ako očakávala NBS. Prispel k tomu najmä vývoj čistej inflácie bez pohonných látok (cien trhových službieb a obchodovateľných tovarov bez pohonných hmôt) a mierne vývoj cien pohonných látok.

graf

Zdroj: ŠÚSR, výpočty NBS.
Pozn.: sezónne očistené údaje (vlastné očistenie)

Spomalenie čistej inflácie bez pohonných látok v decembri 2012 bolo ovplyvnené najmä stagnáciou cien obchodovateľných tovarov bez pohonných látok napriek vrcholiacej vianočnej sezóne.

Počas celého roka 2012 si udržiavala čistá inflácia bez pohonných látok stabilný príspevok k medziročnému rastu cien. Na druhej strane regulované ceny a ceny potravín prispievali k celkovej dynamike viac ako polovicou, aj keď ich príspevok koncom roka mierne klesol. Od začiatku roka 2012 je badateľný trend stagnácie čistej inflácie bez pohonných látok. To všetko len potvrdzuje skutočnosť, že na inflačný vývoj v priebehu roka 2012 pôsobilo prostredie nízkeho domáceho dopytu bez významného rastového impulzu a vývoj cien komodít.

Decembrový pomalší vývoj v porovnaní s očakávaniami predstavuje do budúcej krátkodobej predikcie riziko smerom k nižšej medziročnej inflácii v priebehu roka 2013. Vývoj cien ropy a agrokomodít, ako aj predpoklady globálneho rastu v súčasnosti nenaznačujú tlak na dramatickejšie zvýšenie cien pohonných látok, energií a potravín v nasledujúcom období.

Odbor menovej politiky

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.