en en

Komentár NBS k vývoju inflácie v decembri a hodnotenie inflácie za celý rok 2011

Inflácia meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien (HICP), zverejnená Štatistickým úradom SR, v decembri medziročne vzrástla o 4,6 %, čo bolo v súlade s predpokladmi NBS. Na medzimesačnej báze sa spotrebiteľské ceny zvýšili o 0,1 %.

V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa medziročná dynamika HICP spomalila o 0,2 percentuálneho bodu, a to predovšetkým v dôsledku medziročného poklesu cien energií, kde sa prejavil bázický efekt v cenách pohonných látok. Na spomalenie HICP mal vplyv aj vývoj cien agrokomodít. Mierne nižšiu medziročnú dynamiku zaznamenali aj ceny služieb (rekreačné a osobné služby).

Cenový vývoj na Slovensku v roku 2011 prebiehal v prostredí nízkeho ekonomického rastu a pôsobiacich vplyvov dlhovej krízy. V druhej polovici roka dochádzalo k postupnému oslabovaniu kurzu eura voči americkému doláru. Rast spotrebiteľských cien bol ovplyvnený vývojom externého, ako aj domáceho prostredia. Určujúcim faktorom cenového rastu na Slovensku bol vývoj svetových cien energetických, ale aj poľnohospodárskych komodít. Z domáceho prostredia pôsobili na rast cien konsolidačné opatrenia vlády spojené s príjmovou stranou verejných financií.

Priemerný medziročný rast cien na Slovensku za celý rok 2011 bol v súlade s trendom v eurozóne a v porovnaní s predchádzajúcim rokom sa zrýchlil. Inflácia dosiahla v priemere 4,1 % (v roku 2010 zaznamenala 0,7 %) pri rýchlejšom medziročnom raste všetkých zložiek jej základnej štruktúry. Zrýchlenie dynamiky na Slovensku však bolo v porovnaní s krajinami eurozóny rýchlejšie. Tento vývoj bol výsledkom kombinácie vyšších váh energií a potravín v spotrebnom koši, spôsobu regulácie cien energií, ako aj zavedenia konsolidačných opatrení. Konsolidačné opatrenia vlády (zmeny nepriamych daní – zvýšenie DPH z 19 % na 20 %, spotrebných daní na cigarety a zavedenie rôznych poplatkov) prispeli k zvýšeniu inflácie približne do 1 percentuálneho bodu.

Ceny energetických surovín a najmä ceny ropy sa priamo prejavili vo vysokej dynamike cien pohonných hmôt a nepriamo v raste regulovaných cien plynu, tepla (ceny sa zvyšovali nielen v januári, ale aj v priebehu roka) a elektrickej energie. V roku 2011 dosiahla dynamika cien energií v priemere 10,5 % (v porovnaní s poklesom o 1,3 % v roku 2010). Rast regulovaných cien energií bol odrazom nielen vývoja cien energetických komodít, ale aj interných faktorov. Na ceny energií malo negatívny dopad výraznejšie rozšírenie výroby z obnoviteľných zdrojov, ktorých vysoká výkupná cena mala významný vplyv na celkové zvýšenie ceny elektrickej energie pre domácnosti. Ďalším prorastovým faktorom bolo zavedenie poplatku do národného jadrového fondu. Vplyv na rast cien pohonných látok malo aj zavedenia poplatku do štátnych hmotných rezerv a zvýšenie zdaňovania LPG.

Ceny poľnohospodárskych komodít a zlá úroda v roku 2010 sa premietali do vysokej dynamiky cien potravín v prvej polovici roka 2011. Rast zaznamenali najmä ceny cukru, olejov, tukov, chleba a pekárenských výrobkov. Ceny nealkoholických nápojov sa zvyšovali v dôsledku rastu cien cukru na svetových trhoch. V druhej polovici roka pod vplyvom vývoja cien nespracovaných potravín a po relatívne dobrej úrode sa dynamika základných potravinárskych komodít postupne spomalila. K spomaleniu dynamiky cien potravín prispel aj prepad cien zeleniny v júni až septembri z obáv z črevnej infekcie spôsobenej baktériou E.coli. Ceny potravín v priemere rástli medziročne 5,5 % (v roku 2010 v priemere 2,9 %).

Ceny priemyselných tovarov bez energií v súlade s vývojom v eurozóne mierne zrýchľovali svoju dynamiku. Na začiatku roka dosahovali ceny priemyselných tovarov ešte medziročný pokles, ale na konci roka už dosiahli medziročný rast. Zvýšili sa najmä ceny farmaceutických produktov, obuvi a odevov. Ceny priemyselných tovarov bez energií vzrástli v priemere medziročne o 0,3 % (v roku 2010 poklesli v priemere o 1,4 %).

Rast cien služieb sa počas roka postupne zrýchľoval. V roku 2011 dosiahla dynamika cien služieb v priemere 3,5 % (1,9 % v roku 2010). V priebehu roka 2011 postupne rástli ceny bývania, rekreačných a osobných služieb, ale predovšetkým ceny v doprave. Ceny služieb sa zvýšili nepriamo aj v dôsledku externých faktorov, a to vplyvom prenosu vyšších cien agrokomodít do rastu cien reštauračných služieb a vplyvom akcelerácie cien pohonných látok, ktoré sa prejavili v cenách dopravy. Počas celého roka rástli ceny mestskej (MHD), ako aj regionálnej dopravy, kde sa prejavil vplyv nákladových faktorov rastu cien pohonných hmôt a súčasne snaha miestnych samospráv, ako aj vyšších územných celkov o šetrenie (zníženie príspevkov za výkony vo verejnom záujme) v dôsledku výpadku príjmov ich rozpočtov. V raste cien dopravy sa na konci roka prejavilo zvýšenie cien v osobnej železničnej doprave.

V januári je možné očakávať spomalenie medziročnej inflácie (k úrovni 4 %). Ceny potravín by mali pokračovať v spomaľovaní medziročného rastu v dôsledku vývoja cien agrokomodít. V medziročnej dynamike spotrebiteľských cien odznie aj vplyv zvýšenia nepriamych daní a zavedenia rôznych poplatkov.

Odbor menovej politiky

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.