en en

Komisia navrhuje, aby Slovensko v roku 2009 vstúpilo do eurozóny

Komisia posudzuje pripravenosť desiatich krajín EÚ prijať euro a navrhuje, aby Slovensko v roku 2009 vstúpilo do eurozóny Európska komisia dnes dospela k záveru, že Slovensko spĺňa požiadavky na prijatie eura a v tomto zmysle predložila Rade návrh. Pravidelná konvergenčná správa o pripravenosti na euro, ktorú prijala Komisia naznačuje, že ďalších deväť krajín s takzvanou „výnimkou“ urobilo pokrok na ceste k jednotnej mene, no ešte nespĺňajú všetky podmienky na prijatie eura. Rada ministrov pre hospodárske a finančné záležitosti EÚ (ECOFIN) prijme konečné rozhodnutie o prijatí eura Slovenskom v júli potom, čo Parlament predloží svoje stanovisko a predstavitelia štátov a vlád EÚ túto tému prediskutujú na svojom zasadaní v júni.

„Slovensko dosiahlo vysoký stupeň udržateľnej hospodárskej konvergencie a je pripravené prijať euro 1. januára 2009. Aby sa však zabezpečilo úspešné prijatie eura, musí Slovensko pokračovať v úsilí udržať prostredie s nízkou infláciou, byť ctižiadostivejšie v otázke rozpočtovej konsolidácie a posilniť svoju konkurencieschopnú pozíciu. Teraz musí urýchliť aj praktické prípravy, aby sa zabezpečil hladký prechod, k akému v januári 2008 došlo na Cypre a Malte,“ povedal Joaquín Almunia, európsky komisár pre hospodárske a menové veci. Dodal: „Podľa dnes vydanej správy ďalšie členské štáty „s udelenou výnimkou“ úspešne postupujú na ceste k prijatiu eura, hoci rozdielnou rýchlosťou. Všetky členské štáty vyzývam k zintenzívneniu svojich snáh, čo je zjavne v ich dlhodobý prospech.“

Komisia dnes prijala svoju pravidelnú konvergenčnú správu, v ktorej sa posudzuje pokrok desiatich členských štátov EÚ „s udelenou výnimkou“ (Bulharsko, Česká republika, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko a Švédsko) na ceste k prijatiu eura. Členské štáty EÚ, ktoré nespĺňajú maastrichtské konvergenčné kritériá pre euro stanovené v článku 121 ods. 1 Zmluvy o EÚ, majú udelenú „výnimku“1 . Kritériá pozostávajú zo štyroch hospodárskych podmienok orientovaných na stabilitu, ktoré sa týkajú stavu verejných financií, stability cien a výmenného kurzu ako aj konvergencie dlhodobých úrokových mier. Vnútroštátne právne predpisy týkajúce sa menových záležitostí takisto musia byť v súlade so Zmluvou o EÚ.

Podľa Zmluvy predkladá Komisia každé dva roky správy o tejto téme. Príslušné členské štáty môžu kedykoľvek požiadať o posúdenie ich pripravenosti. Slovensko nedávno predložilo takúto žiadosť, hoci konvergenčná správa bola už vypracovaná.

Posúdenie Slovenska

Inflácia – Priemerná 12-mesačná inflácia na Slovensku dosiahla v marci2 2,2 %, čo bolo výrazne pod referenčnou hodnotou určenou pre tento mesiac na 3,2 %. Považuje sa to za dostatočné rozpätie na vyvrátenie pochybností o stúpajúcej inflácii. Slovensko však musí byť naďalej ostražité pri zachovaní inflácie na nízkej úrovni, najmä pokiaľ ide o udržanie disciplíny týkajúcej sa platov, prijatie ambicióznejšej fiškálnej politiky a ďalšie pokračovanie v štrukturálnych reformách na zlepšenie fungovania trhov s výrobkami.

Verejné financie – Deficit a dlh sú v rámci prijateľného rozmedzia vzťahujúceho sa na posúdenie konvergencie. Deficit V roku 2007 dosiahol deficit 2,2 % HDP a v tomto roku sa v prognóze Komisie z jari očakáva jeho zníženie na 2,0 % HDP3 . Celkový verejný dlh v roku 2007 dosiahol 29,4 % HDP. Komisia sa domnieva, že nadmerný deficit sa odstránil spoľahlivým a udržateľným spôsobom a odporúča, aby rada ECOFIN zrušila v prípade Slovenska postup platný pri nadmernom deficite4 . Ak k tomu dôjde, Slovensko splní kritérium o stave verejných financií.

Úrokové miery – Priemerná dlhodobá úroková miera Slovenska dosahovala počas uplynulého roka do februára 2008 úroveň 4,5 %, čo bolo pod referenčnou hodnotou 6,5 %. Je pod referenčnou hodnotou celé obdobie od pristúpenia do EÚ v roku 2004. Rozpätie medzi sadzbami štátnych dlhopisov a dlhodobými referenčnými hodnotami v eurozóne sa od roku 2002 výrazne znižovalo, čo potvrdzuje nízke zostatkové riziko krajiny spôsobené trhmi.

Výmenný kurz – Pokiaľ ide o kritérium výmenného kurzu, slovenská koruna sa zúčastňuje na ERM II od 28. novembra 2005. Hoci výmenný kurz výrazne vzrástol v porovnaní so stredným kurzom, Komisia sa domnieva, že dôvody na ocenenie sú opodstatnené a že koruna nepocítila žiadne silné tlaky.

Zistilo sa, že aj právne predpisy Slovenska v peňažnej oblasti sú v súlade s právnymi predpismi EÚ.

Na základe tohto hodnotenia a konvergenčnej správy vypracovanej Európskou centrálnou bankou Komisia navrhuje, aby Slovensko prijalo euro v roku 2009.

Ďalšie členské štáty s udelenou výnimkou – Zistilo sa, že žiadna z deviatich krajín posudzovaných v správe nespĺňa všetky konvergenčné kritéria na prijatie eura. Posudok o dosiahnutom pokroku sa nachádza v konvergenčnej správe z roku 2008 vrátane technickej prílohy, ktorá je k dispozícii na tejto webovej stránke: http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article12550_en.htm

Pozri aj samostatný dokument IP/08/716 o 10 rokoch eura a súvisiace písomné správy MEMO08/288 vrátane správ o eure a jeho prínosoch.

1Veľká Británia a Dánsko majú možnosť využiť právnu doložku o neúčasti.
2
Marec je posledný mesiac, v ktorom sa pre všetky členské štáty EÚ zosúladila štatistika týkajúca sa inflácie.
3Pozri IP/08/649 z 28. apríla.
4Pozri aj samostatný dokument IP/08/714 z terajších dní.

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.