en en

Komisia víta rozhodnutie Rady schváliť Slovensku prijatie eura

Európska komisia vydala tlačovú správu v súvislosti s rozhodnutím Rady schváliť Slovensku prijatie eura.

Plné znenie tlačovej správy EK: europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1113&format=HTML&aged=0&language=SK&guiLanguage=en

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.