en en

Komplexné hodnotenie bánk ECB

Tlačová správa NBS a MF SR

Ministerstvo financií SR NBS

Európska centrálna banka (ECB) dnes (26.10.2014) zverejnila výsledky komplexného hodnotenia bánk v eurozóne. Hodnotenie pozostáva z rozsiahleho preskúmania kvality aktív (AQR) a záťažových testov v bankách zúčastnených členských štátov. Komplexné hodnotenie ECB prebehlo v 130 bankách, pričom v hodnotenej vzorke sú zahrnuté aj dcérske spoločnosti bánk so sídlom mimo eurozóny.

Komplexné hodnotenie bánk bolo vykonané na základe jednotnej metodiky v spolupráci s vnútroštátnymi orgánmi dohľadu zúčastnených členských štátov eurozóny a Litvy. V rámci AQR sa skúmali pohľadávky bánk voči klientom, vrátane primeranosti oceňovania aktív a kolaterálu a súvisiacich zdrojov krytia rizík (opravných položiek). V rámci záťažových testov sa preverila odolnosť bánk počas trojročného obdobia (2014 – 2016) v rámci základného scenára a nepriaznivého scenára. Výsledky komplexného hodnotenia bánk preukázali nedostatok kapitálu k 31. decembru 2013 v 25 preverovaných bankách, v objeme takmer 25 miliárd eur. Viaceré banky už v priebehu roku 2014 prijali opatrenia na zlepšenie situácie.

Na Slovensku sa komplexné hodnotenie uskutočnilo v troch bankách, a to v Slovenskej sporiteľni, a.s., Všeobecnej úverovej banke, a.s. a Tatrabanke a.s. Výsledky testov potvrdzujú, že všetky uvedené banky majú ukazovateľ vlastného kapitálu Tier I v rámci komplexného hodnotenia výrazne nad referenčnou hodnotou 8 %. V žiadnej zo slovenských bánk, ktoré boli predmetom komplexného hodnotenia, nebol identifikovaný nedostatok kapitálu a komplexné hodnotenie potvrdilo ich veľmi dobrú kapitálovú pozíciu a dlhodobú stabilitu. Z týchto dôvodov nie je potrebné aby slovenské banky predložili plány na posilnenie kapitálu. Podobne zo strany vlády nie je potrebné prijímať žiadne opatrenia na posilnenie kapitálových pozícií hodnotených bánk.

Výsledky súčasne preukazujú, že v komplexnom hodnotení uspeli všetky materské spoločnosti slovenských bánk.

V súvislosti s výsledkami komplexného hodnotenia guvernér Národnej banky Slovenska Jozef Makúch uviedol: „Výsledky komplexného hodnotenia ECB potvrdili, že slovenské banky sú stabilné, dôveryhodné a zdravo fungujúce. V porovnaní s inými európskymi bankami dosahujú vo väčšine ukazovateľov priaznivejšie výsledky.“

Výsledky testovania zobral na vedomie aj minister financií Peter Kažimír, ktorý povedal: „tento výsledok je dôkazom výbornej kondície slovenských bánk aj napriek externým rizikám a ekonomickým problémom v eurozóne. Banky sú zdravé s komfortnými rezervami vytvorenými pre prípad negatívnych šokov.

Komplexné hodnotenie bánk


Národná banka Slovenska, tlačové a edičné oddelenie, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava, e-mail: press@nbs.sk

Ministerstvo financií SR, tlačový odbor, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, e-mail: tlacove@mfsr.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.