en en

Komuniké k slovenskej korune

Na žiadosť slovenských orgánov sa ministri členských štátov Európskeho spoločenstva, ktoré patria do eurozóny, Európska centrálna banka, ako aj ministri a guvernéri centrálnych bánk Dánska, Estónska, Lotyšska, Litvy a Slovenska rozhodli, že na základe vzájomnej dohody, spoločného postupu s účasťou Európskej komisie a po konzultáciách v Hospodárskom a finančnom výbore, upravia centrálnu paritu slovenskej koruny v mechanizme výmenných kurzov II (ERM II).

Centrálna parita slovenskej koruny sa zhodnotila o 17,6472 %. Nová centrálna parita koruny je 1 EUR = 30,1260 SKK. Naďalej sa zachovalo štandardné fluktuačné pásmo plus/mínus 15 % okolo centrálnej parity slovenskej koruny. Zhodnotenie centrálnej parity slovenskej koruny možno zdôvodniť pokračujúcim zlepšovaním základných fundamentov. Pomôže orgánom udržať makroekonomickú stabilitu.

Revalvácia vychádza z pevného prísľubu orgánov vykonávať príslušnú podpornú politiku zameranú najmä na zachovanie udržateľnej cenovej stability, podporu vonkajšej hospodárskej súťaže a posilnenie odolnosti ekonomiky. Táto politika zahŕňa: zrýchlenie tempa štrukturálnych fiškálnych úprav v roku 2008 a zaistenie priemernej ročnej štrukturálnej konsolidácie aspoň 0,5 % HDP počnúc rokom 2009 v súlade so stanoviskom Rady prijatým 12. februára 2008 k aktualizovanému konvergenčnému programu Slovenska; prijatie ešte prísnejších fiškálnych opatrení v prípade potreby, ak sa budú zväčšovať inflačné tlaky; podporu mzdového vývoja, ktorý bude odrážať rast produktivity práce, najmä vo verejnom sektore; ďalšie štrukturálne reformy na podporu inštitucionálneho rámca v oblasti vzdelávania a vývoja a výskumu, aby sa podporilo lepšie fungovanie trhu práce (najmä riešením kombinácie vysokej štrukturálnej miery nezamestnanosti, regionálnych rozdielov a vznikajúceho nesúladu zručností a potrieb), ako aj na zlepšenie podnikateľského prostredia s cieľom zvýšiť rast produktivity.

Slovenské orgány zabezpečia účinné stanovovanie cien v regulovaných odvetviach, najmä v energetickom sektore. Budú naďalej obozretne monitorovať finančnú stabilitu, aby sa predišlo uvoľňovaniu úverových štandardov a zabezpečilo sa riadne účtovanie kreditného rizika. Slovenské orgány spolu s kompetentnými inštitúciami EÚ budú obozretne monitorovať makroekonomický vývoj a vývoj výmenného kurzu. Orgány sa zaväzujú v prípade potreby posilniť politické opatrenia.

Toto rozhodnutie sa prijalo bez toho, aby bolo dotknuté prípadné rozhodnutie Rady v súlade s článkom 122 odsekom 2 zmluvy. Nové hranice pre povinné intervencie v ERM II sa stanovili na úrovni 34,6449 a 25,6071 a sú účinné s okamžitou platnosťou po otvorení devízových trhov dňa 29. mája 2008.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.