en en

Komuniké o nových opatreniach NBS

Banková rada Národnej banky Slovenska schválila 13. februára 2018 spôsobom per rollam nové opatrenia NBS.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2012 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov.

Cieľom opatrenia je aktualizácia prílohy k opatreniu Národnej banky Slovenska z 20. novembra 2012 č. 8/2012 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov (ďalej len „opatrenie č. 8/2012″), a to najmä v záujme zosúladenia jej obsahu s príslušnou legislatívou Európskej únie a právnymi predpismi SR. Aktualizáciou prílohy k spomínanému opatreniu sa reaguje aj na skutočnosti identifikované v praxi.

Opatrením dochádza k novelizácii všetkých častí prílohy k opatreniu č. 8/2012, upravujúcich poplatky za úkony Národnej banky Slovenska v sektore bankovníctva, kapitálového trhu, poisťovníctva, dôchodkového sporenia, finančného sprostredkovania a finančného poradenstva, poskytovania spotrebiteľských úverov a iných úverov a pôžičiek spotrebiteľom, ako aj v devízovej oblasti a oblasti platobných služieb.

Opatrenie nadobúda účinnosť 23. februára 2018.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska o odbornej skúške a odbornej skúške s certifikátom na poskytovanie finančného sprostredkovania a finančného poradenstva.

Opatrenie ustanovuje obsah a rozsah odbornej skúšky a odbornej skúšky s certifikátom pre jednotlivé stupne odbornej spôsobilosti ustanovené zákonom, spôsob vykonania odbornej skúšky a odbornej skúšky s certifikátom, výšku poplatku za ich vykonanie, spôsob jeho uhrádzania a ďalšie podrobnosti o odbornej skúške a odbornej skúške s certifikátom. Príloha č. 1 k opatreniu obsahuje okruhy tém pre osobitné znalosti podľa sektora a okruhy tém pre všeobecné znalosti a právne aspekty finančného trhu.

Opatrenie nadobúda účinnosť 23. februára 2018.

Martina Vráblik Solčányiová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.